Posts Tagged ‘ฐานข้อมูล’

ฐานข้อมูล SCOPUS กับงานวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ จำนวน 9 แห่งได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  ปี ๒๕๕๓ โดยรัฐจัดงบสนับสนุนให้ ๙,๐๐๐ ล้านบาท แต่จะมีการประเมินเมื่อครบ ๑ ปี หากมหาวิทยาลัยใดไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกถอดออก  และหากมีมหาวิทยาลัยอื่นใดมีผลวิจัยเข้าเกณฑ์ จะได้รับการประกาศในปี ๒๕๕๔ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆ จำเป็นต้องมีผลงานการทำวิจัย ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดและเน้นวัดผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติหรือฐานข้อมูล ISI  หรือ SCOPUS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติมีลักษณะเด่น คือ มีรายการ Cited by (ถูกอ้างถึง)ที่แสดงจำนวนครั้งกำกับไว้ และมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการที่นำไปอ้างถึง

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »