Posts Tagged ‘ตรวจชั้น’

ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดชั้น

แจ้งงานบริการสารนิเทศ ทุกห้องสมุด โปรดทราบ !!!! 
เนื่องจากมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดชั้น เรียบร้อยแล้ว
และได้ข่าวมาว่า กรรมการจะดำเนินการสุ่มตรวจระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2553 นี้ค่ะ
ผู้ประสานงานงานบริการสารนิเทศ  ฝากแจ้งให้ทุกห้องสมุดเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการตรวจดังกล่าวค่ะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »