Posts Tagged ‘ตรวจ 5ส’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มิถุนายน 2554

กลุ่ม En งานบริการ ( ตึกเมโมเรียลฮอลล์ )
ผลการตรวจ           ได้คะแนน 110 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 91.66    อยู่ในระดับดีมาก
สิ่งที่ควรปรับปรุง   บนโต๊ะทำงานมีสิ่งของที่ไม่จำเป็น,อุปกรณ์คอม ฯ(คีย์บอร์ด) มีฝุ่นเล็กน้อย
ผู้ตรวจ                   Kosum
วันที่ตรวจ               30 มิ.ย.54

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจ 5 ส เดือนกันยายน 2553

ผลการตรวจ 5 ส  กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ
ผลการตรวจประจำเดือนกันยายน 2553 คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 104.7 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 87.25 ระดับเกณฑ์การประเมินได้ ดี

ข้อเสนอแนะ
บริเวณชั้น 1
- หลังเคาน์เตอร์ประตู 3 มีป้ายที่รอคืนบริษัทวางไว้
(ได้ประสานงานไปที่คุณชื่นจิตแล้วให้ติดต่อบริษัท)
- สายไฟบริเวณเครื่องสืบค้น WebOPAC ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
- หลอดไฟในห้องเก็บสื่อโสตฯ เสีย ควรแจ้งเปลี่ยนหลอดใหม่
- ตู้ 15 ลิ้นชักในห้องเก็บสื่อโสตฯ จัดเก็บสิ่งของไม่ตรงกับป้ายควรปรับให้เป็นปัจจุบัน
- หนังสือ SET Corner วางกองที่รถเข็นจำนวนมากควรจัดเก็บขึ้นชั้น
- เครื่องคอมพิวเตอร์บริเวณ SET Corner ไม่มีป้ายบอก และไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ
- ป้ายหน้าชั้นวารสารฉบับปัจจุบัน ยังไม่มีป้ายบอก
- จุดจอดรถเข็นวารสารควรตีเส้น และต้องมีป้ายบอก
บริเวณชั้น 2
- ควรเพิ่มชื่อสมาชิกบนบอร์ดให้ครบ
- ห้องสัมมนากลุ่มย่อยเก้าอี้ไม่เป็นระเบียบ และมีเศษกระดาษ
(ควรแจ้งแม่บ้านเข้าไปจัดเก้าอี้ และเก็บขยะ)
บริเวณชั้น 3
- เก้าอี้โต๊ะอ่านเดี่ยวมีไม่ครบทุกโต๊ะ
- ฝ้าเพดานที่มีน้ำแอร์รั่ว ควรแจ้งเปลี่ยนเนื่องจากเป็นเชื้อรา
- ควรติดตามเรื่องการแจ้งซ่อมเก้าอี้ รถเข็น หรืออื่นๆที่เคยแจ้งซ่อมไว้
- [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »