Posts Tagged ‘ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อัตราการใช้งานที่นั่ง’

ขอเปลี่ยนวันเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อัตราการใช้งานที่นั่งอ่าน(ปีการศึกษา)

สืบเนื่องจากการกำหนดวันที่เก็บข้อมูลของตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อัตราการใช้งานที่นั่งอ่าน (ปีการศึกษา) ครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 2 /2555 ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน นั้นตรงกับการจัดกิจกรรมงานออกร้านจำหน่ายหนังสือ (Book Fair) ของสำนักหอสมุดกลางซึ่งใช้พื้นที่โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จึงขอเปลี่ยนวันที่เก็บข้อมูลเป็นวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2555 โดยขอให้ทุกห้องสมุดจัดเก็บข้อมูลตามวันที่กำหนดใหม่ด้วยค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แจ้งวัน เวลา จัดเก็บข้อมูล”จำนวนที่นั่งซึ่งถูกใช้งาน”

ประจำปีการศึกษา2554
 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2554 ตรงกับวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2554
ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค เดือนกันยายน 2554 ตรงกับวันที่ 12-16กันยายน 2554
ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2554 ตรงกับวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2554
ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2555
ภาคเรียนที่ 3 สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2555 ตรงกับวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อัตราการใช้งานที่นั่ง (ปีการศึกษา)

KA : Knowledge Asset
ประเด็นของตัวบ่งชี้ที่ ลปรร. พบ 2 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 : วิธีปฏิบัติ ในการนับเก้าอี้ที่ถูกใช้งาน จากการลปรร. มี 2 วิธี คือ
- มีการนับเก้าอี้ที่ถูกใช้งาน ตามข่วงเวลาที่กำหนด ช่วงเวลาละ 1 ครั้ง
- มีการนับตลอดทุกช่วงเวลา โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนับ และสรุปยอดแต่ละช่วงเวลา ตอนสิ้นวัน
ผลที่ต้องการ : กำหนดแนวทางการนับเก้าอี้ที่ถูกใช้งานให้ตรงกัน คือช่วงเวลาละ 1 ครั้งเท่านั้น
ประเด็นที่ 2 : ปัญหาและอุปสรรค
- ช่วงเวลาที่มีการจัดเก็บข้อมูล พบว่าบางห้องสมุดจะมีเก้าอี้ที่ถูกใช้งานน้อยกว่าช่วงที่ไม่ได้เก็บข้อมูล
ข้อเสนอแนะ : อาจขอปรับช่วงเวลาของห้องสมุดคณะให้สอดคล้องกับการเข้าใช้งานที่นั่งอ่าน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าห้องสมุดแต่ละที่ มีที่นั่งอ่านเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริการหรือไม่
KM : Process : กระบวนการและรายละเอียดการดำเนิน การจัดเก็บข้อมูลของตัวบ่งชี้ที่ลปรร.
วิธีปฏิบัติ
1.  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ  ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
  ภาคเรียนที่ 1 เก็บข้อมูลเดือนสิงหาคม (16 – 22 [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »