Posts Tagged ‘ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ร้อยละของคำถามที่ตอบถูกต้อง’

ผลการตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปีการศึกษา2554

คณะผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปีการศึกษา 2554ขอแจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  ดังนี้
ref1
ref2
PE-Form

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปีการศึกษา 2553

คณะผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปีการศึกษา 2553 ขอแจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ดังนี้
ref1
ref2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถาม

อ่าน การตรวจชั้นของป้าลักษณ์แล้วทำให้นึกขึ้นได้ว่า ลืมแจ้งเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปีการศึกษา 2552  ก็ขอแจ้งเลยละกันนะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ร้อยละของคำถามที่ตอบถูกต้อง

ประเด็นต่าง ๆ ของตัวบ่งชี้และสรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บข้อมูล
1. การวัดจะวัดความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้แก่ผู้ใช้บริการ
2. แนวทางปฏิบัติการตอบคำถาม สามารถสรุปได้ ดังนี้
2.1 สอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ จากนั้นให้ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มตอบคำถาม
2.2 วิเคราะห์คำถาม
- สอบถามข้อมูลของผู้ใช้บริการในเรื่อง ปริมาณ รูปแบบ การนำข้อมูลไปใช้ รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลนั้น ๆ
- บรรณารักษ์แยกประเภทของข้อมูลที่จะสืบค้น
2.3 สืบค้นแหล่งข้อมูล โดยวิธีการจะแยกออกเป็น
- คำถามเลักษณะที่ชี้แนะแหล่งค้นคว้า
- คำถามที่ใช้การค้นคว้า สืบค้น จนได้คำตอบให้กับผู้ใช้บริการ
2.4 การให้คำตอบ
- คำตอบที่มีเนื้อหาเป็นจำนวนมากหรือเนื้อหามีรูปแบบเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะให้บริการส่งผ่านทางอีเมลล์
- คำตอบที่เนื้อหาไม่มาก กรอกลงแบบฟอร์มและให้คำตอบแก่ผู้ใช้บริการทันที
3. แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรอการประเมิน
3.1 รวบรวมแบบฟอร์มตอบคำถามที่ผู้ใช้บริการได้บันทึกไว้ใส่แฟ้ม จัดเรียงตามปี เดือน วัน
3.2 กรณีเนื้อหาที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นไว้ในรูปแบบของโฟรเดอร์ จัดเรียงตาม ปี เดือน วัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »