Posts Tagged ‘ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ความถูกต้องในการจัดชั้น’

ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดชั้น

แจ้งงานบริการสารนิเทศ ทุกห้องสมุด โปรดทราบ !!!! 
เนื่องจากมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดชั้น เรียบร้อยแล้ว
และได้ข่าวมาว่า กรรมการจะดำเนินการสุ่มตรวจระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2553 นี้ค่ะ
ผู้ประสานงานงานบริการสารนิเทศ  ฝากแจ้งให้ทุกห้องสมุดเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการตรวจดังกล่าวค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ร้อยละของคำถามที่ตอบถูกต้อง

ประเด็นต่าง ๆ ของตัวบ่งชี้และสรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บข้อมูล
1. การวัดจะวัดความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้แก่ผู้ใช้บริการ
2. แนวทางปฏิบัติการตอบคำถาม สามารถสรุปได้ ดังนี้
2.1 สอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ จากนั้นให้ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มตอบคำถาม
2.2 วิเคราะห์คำถาม
- สอบถามข้อมูลของผู้ใช้บริการในเรื่อง ปริมาณ รูปแบบ การนำข้อมูลไปใช้ รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลนั้น ๆ
- บรรณารักษ์แยกประเภทของข้อมูลที่จะสืบค้น
2.3 สืบค้นแหล่งข้อมูล โดยวิธีการจะแยกออกเป็น
- คำถามเลักษณะที่ชี้แนะแหล่งค้นคว้า
- คำถามที่ใช้การค้นคว้า สืบค้น จนได้คำตอบให้กับผู้ใช้บริการ
2.4 การให้คำตอบ
- คำตอบที่มีเนื้อหาเป็นจำนวนมากหรือเนื้อหามีรูปแบบเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะให้บริการส่งผ่านทางอีเมลล์
- คำตอบที่เนื้อหาไม่มาก กรอกลงแบบฟอร์มและให้คำตอบแก่ผู้ใช้บริการทันที
3. แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรอการประเมิน
3.1 รวบรวมแบบฟอร์มตอบคำถามที่ผู้ใช้บริการได้บันทึกไว้ใส่แฟ้ม จัดเรียงตามปี เดือน วัน
3.2 กรณีเนื้อหาที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นไว้ในรูปแบบของโฟรเดอร์ จัดเรียงตาม ปี เดือน วัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ความถูกต้องในการจัดชั้น

กลุ่ม 4  ความถูกต้องในการจัดชั้น
1. ประเด็นต่างๆ ของตัวบ่งชี้ที่ลงมือปฏิบัติ
-ความถูกต้องในการจัดชั้น
-การแจ้งล่วงหน้าการตรวจชั้นของหมวดหมู่ที่ตรวจสอบของคณะกรรมการ.
-การตรวจสอบป้ายบอกหมวดหมู่ของชั้นให้ถูกต้อง เช่น ต้องมีการขยายชั้นหนังสือ , ต้องมีการปรับป้ายชั้นให้ถูกต้อง
2. ข้อสรุป เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดชั้นเพื่อการพร้อมตรวจ
-มีการจัดชั้นอยู่ตลอดเวลา
-ระหว่างการจัดชั้นก็ให้มีการตรวจสอบหนังสือข้างเคียงให้ถูกต้อง
-ร่วมกันหาวิธีการป้องกันหนังสือหลงชั้น และหลงห้องสมุด เช่น การติดสติกเกอร์ที่สันของหนังสือ
-จัดให้มีบรรณารักษ์ตรวจชั้นมากขึ้น
-มีการเช็คและแก้ไขข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ตรงกับสถานะของหนังสือ เช่น หนังสือซ่อม ต้องเปลี่ยนสถานะเป็น IN REPAIR เป็นต้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »