Posts Tagged ‘บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า’

CoP งานบริการสารนิเทศ “บริการตอบคำถาม”

ตามที่ฝ่ายบริการสารนิเทศ ได้จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)
ในส่วนของงานตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เพื่อรองรับ โครงการบริการสนับสนุนการวิจัย
(Research support services) โดยคุณยุพิน  กาญจนารัตน์ เป็นคุณกิจ ให้ความรู้แก่บุคลากร
งานบริการ ในส่วนของการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่างๆ
เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ตชั้น 2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สิ่งที่ได้จาก CoP งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

จากการเข้าร่วมกิจกรรม CoP งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ซึ่งได้จัดมาแล้ว 2 ครั้ง สิ่งที่ได้จากกลุ่มบุคลากรที่เข้าร่วม ดังนี้

แบบฟอร์มบันทึกคำถามและคำตอบ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงบางส่วนให้เหมาะสม เพื่อใช้งานร่วมกันต่อไป
การบันทึกคำถามและคำตอบควรชัดเจน เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
คู่มือรวบรวมวิทยานิพนธ์ สจล. ปี พ.ศ. 2543 สำหรับใช้แนะนำการเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรมแก่ผู้ใช้บริการ พิจารณาทำสำเนาคู่มือให้กับบรรณารักษ์ทุกห้องสมุด และเห็นควรเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันต่อไป
การสืบค้น WebOPAC และการใช้เมนู Material Type เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดได้ละเอียดมากขึ้น ร่วมกันพิจารณาเลือกประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อเสนองานเทคนิคดำเนินการกำหนดในระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Millennium ต่อไป
แหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับค้นคว้าหาคำตอบได้แก่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สกอ.บอกรับ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและสืบค้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดที่เผยแพร่ฉบับเต็ม ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปีการศึกษา2554

คณะผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปีการศึกษา 2554ขอแจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  ดังนี้
ref1
ref2
PE-Form

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การพัฒนาบริการตอบคำถามเพื่อความเป็นเลิศ

สวัสดีสมาชิกชาวบล๊อกหอสมุดกลางทุกท่านคะ
ขอนำเสนอเรื่องดีๆ อีกเรื่องเกี่ยวกับงานบริการตอบคำถาม
การพัฒนาบริการตอบคำถามเพื่อความเป็นเลิศ
การพัฒนาบริการตอบคำถาม  ที่สำคัญที่สุด คือการพัฒนาผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการ  นั้นก็คือบรรณารักษ์ หรือผู้ที่รับผิดชอบในงานตอบคำถาม  ซึ่งบรรณารักษ์ตอบคำถามต้องมีการพัฒนา  ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปีการศึกษา 2553

คณะผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปีการศึกษา 2553 ขอแจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องในการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ดังนี้
ref1
ref2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »