Posts Tagged ‘บริการนำชมห้องสมุด’

สรุปผลการจัดกิจกรรม Library Tour (บริการนำชม) ปี 2557

จากการจัดกิจกรรม Library Tour (บริการนำชม) นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตารางทัวร์ห้องสมุด

สืบเนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 – 30 พฤศจิกายน 2557  งานบริการสารนิเทศ ได้จัดบริการฝึกอบรมและนำชมการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะและวิทยาลัย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การบริการนำชมห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

เรียนแจ้ง พีๆ น้องๆ สำนักหอสมุดกลาง ทุกๆ ท่านค่ะ หลังจากที่ได้รับกำหนดการฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 จากพี่รัตนา
ก็ได้ดำเนินการจัดทำตารางกำหนดการเพื่อขอความอนุเคราะห์ พี่ๆ น้อง ๆ ในงานบริการทุกๆ งาน เพื่อร่วมเป็น วิทยากรนำชม (ไกด์)
ตาม file แนบนะคะ tour 57 โดยกำหนดการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 –  27 พ.ย. 2557
และจากการจัดชุมชนนักปฏิบัติ  Cop นำชม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา พี่ศรีไพรได้มอบหมายให้จัดทำแยกเป็นรายบุคคล ตาม file แนบ tour 57_nameและเส้นทางการนำชม ที่ปรับปรุงใหม่ ตาม file แนบ ontour รวมถึง ข้อมูลที่ต้องแนะนำในการนำชมห้องสมุด script57 และตัวอย่าง passport ด้านหน้า และด้านหลังของ passport ที่ให้นศ. ประเมินการนำชมด้วย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แนวปฏิบัติทีมนำชมห้องสมุด

จากที่ได้ช่วยปฏิบัติงานนำชมห้องสมุดครั้งแรกของภาคการศึกษาที่ 1/2555 พอสรุปแนวปฏิบัติได้คร่าว ๆ ดังนี้  (ตกลงหน้าที่ในทีมทั้ง 3 คน นะคะ)

เตรียมความพร้อมโต๊ะ กล่อง Passport และรายชื่อพร้อมปากกา
ช่วยพี่รัตนา เตรียมความพร้อมห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น 2 สำหรับอบรม
รอรับนักศึกษาและนำขึ้นห้องอบรม
ช่วยแจก Passport และแบบประเมินการอบรมในห้อง
ช่วยเก็บแบบประเมินการอบรมส่งคืนพี่รัตนา ก่อนออกจากห้องอบรม
ช่วยเซ็นชื่อใน Passport กรณีนักศึกษามีจำนวนมาก
นำชมเสร็จแล้ว แจ้งให้นักศึกษาเข้าแถวลงชื่อ โต๊ะที่เตรียมไว้ ชั้น 1
แจ้งนักศึกษาประเมินความพึงพอใจการนำชม (ด้านหลัง Passport) และส่ง Passport ลงกล่องที่จัดเตรียมไว้ และเก็บอุปกรณ์ต่างๆ คืนงานส่งเสริมฯ
นำ Passport สรุปประเมินความพึงพอใจและส่งงานส่งเสริมฯ เพื่อพิจารณาให้รางวัลนักศึกษาต่อไป

หมายเหตุ : ตลอดเส้นทางการเดินนำชม ทีมนำชมแนะนำทุกจุด เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรประจำจุด ยกเว้นมีบุคลากรที่ประจำจุดต้องการแนะนำหรือเพิ่มเติมข้อมูลค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

นำชมห้องสมุด (Library Tour);นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บริการนำชมห้องสมุด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดวันที่ 18,21-22 มิถุนายน 2555 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 199 คน จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม   สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยทีมงานอบรม พี่รัตนา เลิศสุกสว่าง นำชมโดย พี่ศรีเพ็ญ เทนอิสสระ, พี่สมัย ลุกิเลศ พรทิพย์ แยงคำ นิภารัตน์ ศรีสุชาติ และศรีวรรณ เกิดศิริ  (ไฟล์แนบรายละเอียดนำชม tour )

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การจัดบริการนำชมห้องสมุดให้นักศึกษาใหม่ .. ในปี 2555 ดำเนินการกันอย่างไร ?

ทำไม? ถึงมีการปรับเปลี่ยนการบริการนำชมห้องสมุดให้แก่นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานี้ (ปีการศึกษา ๒๕๕๕)… ขอเล่าย้อนประสบการณ์ในปีการศึกษาที่ผ่าน … บริการนำชมห้องสมุดให้แก่นักศึกษาใหม่ จัดเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรงานฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดเบื้องต้น โดยจัดนำชมห้องสมุดหลังจากที่นักศึกษาเข้าห้องเพื่อรับการฝึกอบรมแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทราบจุดการให้บริการ และรายละเอียดที่สำคัญ และจำเป็นที่ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของผู้บริหารที่ไปแสดงวิสัยทัศน์กันสถาบัน  การดำเนินการที่ผ่านมาดังนี้ :
ช่วงวางแผนการทำงาน
(1) กำหนดช่วงเวลาที่จัดฝึกอบรมและบริการนำชมห้องสมุดให้แก่นักศึกษาใหม่ … จะจัดตลอดปีการศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ประมาณ 5,000 – 6,000 คนค่ะ งานฝึกอบรมรับผิดชอบทั้งหมด
(2)  การจัดทำหลักสูตร การขออนุมัติ การแจ้งให้คณะทราบ และการประสานกับงานกิจการนักศึกษาคณะ งานฝึกอบรมรับผิดชอบทั้งหมด
(3)   เป็นวิทยากร และสรุปผลการอบรม ก็งานฝึกอบรมรับผิดชอบเช่นกัน
(4)   และสุดท้ายทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมด ประกอบด้วยหลักสูตร 1, และหลักสูตร 2 ก็งานฝึกอบรมรับผิดชอบเช่นกัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »