Posts Tagged ‘ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์’

ประชาสัมพันธ์ใช้ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

งานเทคโนโลยีสารนิเทศ
ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง เข้าใช้งานแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ได้ติดตั้งโปรแกรมแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »