Posts Tagged ‘ประชุมคณะทำงานฯ KM’

สรุปประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมการความรู้ของสำนักหอสมุดกลาง

สรุปประเด็นสำคัญประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมการความรู้ของสำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น.

เรื่องการดำเนินกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ดำเนินการกิจกรรม KS-Time จำนวน 4 ครั้ง คุณอำนวยรายงานผลในที่ประชุมและคุณลิขิตดำเนินการรายงานลง Blog@CL  แต่ละเรื่องจะต้องได้คู่มือหรือแนวปฏิบัติ ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมค่ะ และกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP งานบริการสารนิเทศทั้ง 4 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน และที่ปรึกษาคณะทำงานฯ (รองผอ. อ.พงษ์เกียรติ) เสนอแนะให้แต่ละงานกำหนดเป้าหมายหรือปัญหา เพื่อหาแนวทางร่วมกันให้ได้แนวปฏิบัติทีดีต่อไปค่ะ
เรื่องทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับสาขาวิชาศิลปะศาสตร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อขอความอนุเคราะห์อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม KS-Time หากได้กำหนดวันและเวลาแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป…นะคะ
เรื่องโครงการอบรม เรื่อง การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะสำหรับห้องสมุดอุดมศึกษาและการนำมาประยุกต์ใช้ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 อยู่ระหว่างประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอข้อมูลการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่จะทำการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะต่อไปค่ะ
เรื่องจัดแบ่งหน้าที่ของคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมงานและช่วยงานโครงการอบรมบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 (ตามที่แจ้งในข้อ 3)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เชิญประชุมคณะทำงานฯ KM (ชุดเล็ก) ครั้งที่ 3/2553

สวัสดีค่ะ คณะทำงานฯ KM  ทุกท่านคะ
            หัวหน้าคณะทำงานฯ ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 3/2553  วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ … จึงขอเชิญคณะทำงานฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าวด้วยค่ะ …

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เก็บตก การประชุมคณะทำงาน KM สำนักหอสมุดกลาง

สืบเนื่องจากมีการประชุมคณะทำงาน KM เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อรับทราบระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา เและเตรียมงานใหญ่ อีกหนึ่งาน คืองาน K-Sharing Day ของสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งเนื้อมีมากและค่อนข้างละเอียด แต่รับรองงานนี้ คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอนครับ รายละเอียดนั้นผมไม่ขอนำเสนอนะครับ ขออุบไว้ก่อน (ที่จริงไม่ถนัดรายละเอียดนะครับ 55) เอาเป็นว่าติดตามข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับ มาดูบรรยากาศภายในการประชุมดีกว่า ว่ามีใครบ้าง ใครมา และใครขาด…ใครซีเครียด ใครสนุกสนาน ติดตามชมครับ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เรื่องเล่าหลังประชุมคณะทำงานฯ KM (ชุดเล็ก)

สวัสดีค่ะ ชาว blog หอสมุดกลางทุกท่านคะ
ขอเล่าเรื่องหลังจากเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน KM  ครั้งที่ 2/2553 วันนี้ (4 สิงหาคม 2553) เมื่อเวลา 13.30 - 16.45 น. ดังนี้ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »