Posts Tagged ‘ผลการดำเนินงาน’

ผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕ส กลุ่มแคแสด

ในรอบปีที่ผ่านมา
๑. มีการจัดประชุม ๓ ครั้ง
๒. จัดทำบอร์ด ๕ ส ติดตั้งบริเวณชั้น ๒
๓. ปรับปรุงป้ายต่างๆให้เป็นปัจจุบัน
๔. สะสางห้องเก็บโสตทัศนูปกรณ์
๕. นำครุภัณฑ์ที่เหลือมาประยุกต์ใช้งาน คือ ตู้รับฝากของมาจัดเรียง CD ที่มากับหนังสือ ทำให้สะดวกในการจัดเรียง และให้บริการ
๖. จัดทำแบบตรวจ และแต่งตั้งกรรมการตรวจกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่ม
๗. จัดทำเสื้อกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่ม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปี พ.ศ. 2553 กลุ่มโยทะกา

ผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปี 2553 ดังนี้

1.ประชุมกิจกรรม 5ส  กลุ่มโยทะกา  เดือนละ 1 ครั้ง  รวมจำนวน 8 ครั้ง  (ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 – เมษายน 2553)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »