Posts Tagged ‘ผลการตรวจกิจกรรม 5ส’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 10/2559
ตรวจเมื่อ 20 ตุลาคม 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุจินต์ พุ่มพวง และ คุณยุพิน ยังวิเศษ
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ลิ้นชักโต๊ะเอนกประสงค์มีของเกิน (เชื่อกฟาง) ควรมีป้ายบอก
2. เชือกฟางควรเก็บไว้ในที่เหมาะสม
3. มู่ลี่หลังห้องมีฝุ่น ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 9/2559
ตรวจเมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ตู้ CC1 ชั้น 15 ซองขนาด A4 ขยายข้าง หมด ควรนำมาใส่
2. ตู้ CC2 ชั้น 2 แบบฟอร์มการตรวจความถูกต้อง หมด ควรนำมาใส่
3. ชั้นหนังสือ ปพ./วพ. ควรขยับให้ชิดกัน เพื่อความเป็นระเบียบ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 8/2559

ตรวจเมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสายสุณี โพธิ์กระเจน และคุณยุภาพร เศษจันทร์
ผลการตรวจได้  93 คะแนะน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน =ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
2. มีการรักษาสภาพการทำ 5ส ได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. แกนสตก็อตเทปควรเก็บไว้ต่อไปหรือไม่
2. อุปกรณ์ในการลงทะเบียนควรเก็บให้ถูกที่
3. กล่องลังในห้องพักหนังสือควรเก็บเพื่อรอจำหน่าย
4. เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องคอมพิวเตอร์ของ สมพร มั่งนาค ไม่มีหมายเลขประจำเครื่อง
เรื่องที่ร่วมกันพิจารณาในที่ประชุม
- แกนสก็อตเทปควรเก็บต่อหรือไม่ ผลสรุป คือ ไม่ต้องเก็บ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือน พฤศจิกายน  2558
วันที่ตรวจ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
คะแนนที่ได้ 107  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  89.16
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
- จุดเก็บร่มในห้องวารสารควรทำป้ายบอก
- ควรจัดหาฝาครอบสายไฟหน้าเคาน์เตอร์บริการวารสาร
- ชั้นวารสารฉบับเย็บเล่มควรมีป้าย “อยู่ระหว่างดำเนินการ”
ข้อดีที่พบ
- สมาชิกมีความพยายามปรับปรุงพื้นที่อยู่เสมอ
ผู้ตรวจและบันทึก นางสาวธีราพร มาวัน และ นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนมีนาคม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนมีนาคม
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 97 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.83
ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ข้อดีที่พบ

ได้มีการปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส และบอร์ดการมาปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
มีการปรับปรุงพื้นที่ห้องพัฒนา 1 ด้วยการขนย้ายวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ฉบับเก่า และชั้นวางหนังสือบางส่วน  ไปจัดเก็บชั่วคราวที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการเดิม  เพื่อรอสแกนและจัดเก็บในฐานข้อมูลต่อไป
บุคลากรให้ความสำคัญและร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจ นางจิราภรณ์ ชื่นปรีชา และนางสาวพนิดา สุวรรณศรี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.5
ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ

บุคลากรมีความพยายามในการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้น
บุคลากรให้ความสำคัญและร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะ

ควรปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส และบอร์ดการมาปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจ ได้แก่ นางสาวเบญญาภรณ์  ชุติกาญจน์ และนางสุรีย์  จงทอง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือน มกราคม 2558

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้  98 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 81.66  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ข้อดีที่พบ
สมาชิกให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ
ลงชื่อกรรมการผู้ตรวจ   นางศรีรัตน์  ส่งศักดิ์ชัย, นางลำดวน  มีใจดี
22  /  มกราคม  /  2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 95  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 79.2
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
ชั้น 1
ฝ้าบริเวณห้องอ่าน 1 โซนร้านกาแฟ และบริเวณชั้นลอย ชำรุด
ชั้น 3
หนังสือที่วางอยู่หลังห้องอ้างอิงควรมีป้ายกำกับ

ข้อดีที่พบ
1. มีการปรับปรุงพื้นที่โดยการคิดป้ายในทุกพื้นที่
2. บุคลากรพร้อมใจกันทำ 5 ส ให้ความร่วมมือในการปรับปรุง แก้ไขพื้นที่ตามข้อเสนอแนะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่ม แก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรร 5ส ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  17  / มีนาคม /2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 2/2557

คุณยุภาพร และคุณยุพิน แจ้งรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีที่พบ
บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
1.   กล่องใส่อุปกรณ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) สก๊อตเทปที่ติดช่องแบ่งหลุด
2.   ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก (CA-8) ชั้นที่ 1 ป้ายหน้าตู้หลุด
3.   รถเข็นหมายเลข 2 น๊อตเกลียวหลุดหาย
4.   แฟ้มแขวนในตู้ CB-2 มีจำนวนมาก เสนอนำมาใช้จัดเก็บสถิติงานแทนแฟ้มเก่า

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »