Posts Tagged ‘ผลการตรวจกิจกรรม 5ส’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่ม แก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรร 5ส ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2556
งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  19  / กันยายน /2556
ผลการตรวจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจ 5ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส
กลุ่มแคแสด
เดือน  สิงหาคม  2556
ผลการตรวจประจำเดือนสิงหาคม 2556  คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 86 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 71.6  ระดับการประเมินได้ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
ชั้น 1

ตู้จุลสารที่ว่างอยู่ควรติดป้าย “ว่าง” หรือ “ระหว่างดำเนิน”
ควรทำที่วางอุปกรณ์ส่วนกลางในห้องวารสาร
แจ้งแม่บ้านปัดฝุ่นหลังชั้นวารสาร
ควรเคลียตู้ล็อคเกอร์ให้พร้อมใช้
ม่านชั้นลอยมีฝุ่นและคราบสกปรก
ตู้สองบานในห้องหลังเคาน์เตอร์ควรจัดให้เป็นระเบียบ

ชั้น 2

ห้องอินเทอร์เน็ต 3 ปลั๊กไฟชำรุด มีครบฝุ่น
ห้อง 206 มีกลิ่น

ชั้น 3
ห้องวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นให้พร้อมใช้งาน

ห้องหนังสือทั่วไป

แจ้งซ่อมฝ้า
ตู้โชว์หนังสือใหม่ชำรุดควรแจ้งซ่อม
ส่งคืนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้แล้ว
แจ้งแม่บ้านทำความสะอาดระเบียง
ชั้นหนังสือชำรุดทำให้ต้องวางหนังสือบนพื้นควรหาวิธีแก้ไข

ผู้ตรวจ
1. นางศรีไพร เกษดี
2. นางสายใจ วัลลิภากร
3. นายสำราญ อ่อนชุ่ม
4. นางสาวดาราวรรณ พูลเพิ่ม
5. นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การตรวจพื้นที่ 5ส. อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

การตรวจพื้นที่ 5ส. อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
เขียนโดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
Email.tpongvarin@yahoo.com ,www.bt-trainig.com ,Tel.089-8118340
วันที่เขียน 4 พฤษภาคม 2555
เกือบทุกครั้งที่มีการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. ในพื้นที่ มักจะมีเสียงเล็ดลอดมาให้ได้ปวดหัว จากทั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจ และผู้ถูกตรวจ
โดยที่เสียงที่มาจากผู้ตรวจประเมินส่วนใหญ่ เช่น
“คนถูกตรวจไปไหนเนี้ย”
“ทำไมไม่ให้ความร่วมมือกันบ้างเลย!!!”
“ก็ความเป็นจริงแย่ขนาดนี้แล้ว จะมาหวังคะแนนอะไรอีกล่ะ!!!”
“ไม่อยากไปตรวจเลย เพราะมีแต่คนเกลียดขี้หน้า!!!”
“ไปตรวจทีไร ทะเลาะกันเกือบทุกที เบื่อแล้ว อยากเปลี่ยนคนตรวจบ้าง!!!”

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 7/2556

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 7/2556
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา  โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางสาวสมพร มั่งนาค และนางสุวรรณ พรมุลา ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ผลการตรวจได้ 87.5 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 72.9
เกณฑ์การประเมิน = พอใช้
ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ข้อดีที่พบ
-  บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
-  ควรจัดทำป้ายติดกล่องใส่พลาสติกหุ้มปกหนังสือ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่ม แก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรร 5ส ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2556
งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  28  / มิถุนายน /2556

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่ม แก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรร 5ส ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2556
งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  28  / พฤษภาคม /2556

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด เดือนพ.ค.2556

ข้อเสนอแนะ
ชั้นที่ 1 1. ควรทำความสะอาดผ้าม่านเพราะสะสมฝุ่นไว้เป็นจำนวนมาก
ชั้นที่ 2 1. ควรเก็บสายไฟห้องบริการอบรมฯ ให้เรียบร้อย (กำลังดำเนินการเนื่องจากทาสีห้องใหม่)
ชั้นที่ 3 1. ห้องหนังสือทั่วไป ชั้นพักหนังสือภาษาต่างประเทศรอเรียงขึ้นชั้นมีมูลหนูจำนวนมาก
2. ห้องหนังสือทั่วไป โต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร ชั้นเก็บเอกสารมีฝุ่นและมูลหนูและรอยเท้าหนูจำนวนมาก
3. ห้องหนังสือทั่วไป ห้องทำงาน พื้นทางเดิน ฝาผนังขาดการเช็ดทำสะอาด
รวม 3 ชั้น 1. ควรดูแลให้มีการทำความสะอาดโดยเร่งด่วนและอย่างสม่ำเสมอ

ข้อดีที่พบ
1. โต๊ะทำงาน ชั้นเก็บเอกสาร/อุปกรณ์ทุกชั้น มีป้ายบอกชัดเจน มีผู้รับผิดชอบเรียบร้อย
2. บุคลากรให้ความร่วมมือในกิจกรรม 5ส และปรับปรุงสภาพพื้นที่อยู่เสมอ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ส  ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖
******************************************

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรร 5ส ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556
งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  29  / เมษายน /2556

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ส  ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ตรวจ  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๖
………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »