Posts Tagged ‘ผลการตรวจ’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  กลุ่มพัฒนา  ประจำเดือน พฤษภาคม 2553

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์
เดือนพฤษภาคม 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 76.66
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับดี
ข้อดีที่พบ
- ได้มีการจัดทำและเปลี่ยนป้ายบอกต่างๆมีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีการทำความสะอาดและปรับปรุงอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
- ในด้านของห้องอเนกประสงค์ก็จะปรับปรุงในเรื่องของฝุ่นที่มีอยู่เพราะมีการเจาะหนังสือเพื่อซ่อมแซม ก็จะทำการดูแลให้มากยิ่งขึ้น
ผู้ตรวจ นายอนุชา เกิดวิบูลย์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์
ประจำเดือน เมษายน 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 84 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 70
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้
ข้อดีที่พบ
มีการซ่อมแซมป้ายต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย
มีการพัฒนางาน พัฒนาพื้นที่ 5ส ที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
อุปกรณ์สำนักงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอุปกรณ์สำนักงานที่เป็นส่วนรวมในห้องอเนกประสงค์
สายไฟยังไม่มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบตรงบริเวณเคาน์เตอร์,กล้องวงจรปิด,Ncafe, สืบค้น
ยังมีสิ่งของวางปะปนอยู่บนหลังตู้ตามบริเวณต่างๆ ควรมีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ
ห้องอเนกประสงค์มีสิ่งของวางปะปนกันอยู่เป็นจำนวนมาก ควรมีการจัดเก็บพื้นที่ให้เรียบร้อย ถ้าจะนำสิ่งของมาวางควรมีป้ายบอกรายละเอียด และป้ายต่างๆ ที่ชำรุดควรแก้ไขด้วย
บันได และอุปกรณ์ทำความสะอาดของแม่บ้านควรมีการจัดเก็บไว้ในที่เดียว เฉพาะบริเวณที่จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดแม่บ้านในห้องอเนกประสงค์เท่านั้น
ผู้ตรวจ นางสาวเบญจวรรณ มะปราง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา
เดือน มีนาคม 2553
พื้นที่ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 1
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 93 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  77.5  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
พื้นที่ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 2
ตรวจ 23 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 92 คะแนน คะแนนที่ได้ 70 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  76  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
พื้นที่ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 3
ตรวจ 26 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ  คะแนนเต็ม 104 คะแนน  คะแนนที่ได้ 81 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  77.8  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
พื้นที่ห้องทำงานซ่อมหนังสือ
ตรวจ 24 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 96 คะแนน [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด ประจำเดือนเมษายน 2553

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มแคแสด ประจำเดือนเมษายน 2553
รวมคะแนนได้         107
คิดเป็นร้อยละ         89
เกณฑ์การประเมิน ดี
ข้อเสนอแนะ
1. โต๊ะทำงานบางโต๊ะยังมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานวางอยู่
2. ใต้โต๊ะผู้ปฏิบัติงานบางจุดยังมีรองเท้าเกินจำนวนที่กำหนด
3. ตามโต๊ะผู้ปฏิบัติงานและโต๊ะให้บริการยังมีฝุ่น ควรมีการดูแลทำความสะอาดฝุ่นและคราบสกปรกตามจุดต่างๆ ให้เรียบร้อยอยุ่เสมอ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงห้องน้ำ จึงทำให้มีผุ่นฟุ้งกระจายทั่วทุกพื้นที่
4. ควรปรับปรุงผังสมาชิกบนบอร์ด 5ส ของกลุ่มแคแสดให้เป็นปัจจุบัน
5. ควรปรับปรุงบัญชีคุมแฟ้มเอกสารเก็บและติดบัญชี
ข้อดีที่พบ
1. มีการจัดเก็บสายอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยดี
2. โดยภาพรวมพื้นที่ในการทำ 5ส มีการร่วมมือในการทำ 5ส เป็นอย่างดี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มดาวกระจาย

สรุปผลการตรวจ ประจำเดือน มีนาคม 2553
ผลการตรวจ  ได้ 84 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ผลการตรวจในระดับ พอใช้
ข้อดีที่พบ
1. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนร่วมมือกันและปรึกษากันอย่างสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะ
1.โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์มีสิ่งของเกินมาตรฐาน
2. ควรมีบันทึกการประชุมเกี่ยวกับการทำกิจกรรม 5 ส
ผู้ตรวจ รัตนา เลิศสุกสว่าง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กล่มแก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส
กล่มแก้วเจ้าจอม งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประจำเดือนมีนาคม 2553
ผลการตรวจ
1. คะแนนเต็ม 120 คะแนน
2. ผลการตรวจได้คะแนน 74
3. คิดเป็นร้อยละ 61.6
4. ผลการตรวจระดับ ควรปรับปรุง
ข้อดีที่พบ
1. มีการทำความสะอาดชั้นหนังสือทุกวันพุธ ของสัปดาห์
2. มีการจัดเก็บสายไฟอย่างเป็นระเบียบ
3. ทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งจัดเรียงวิทยานิพนธ์ตามลำดับอักษร ก-ฮ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1. บริเวณโต๊ะทำงานยังมีสิ่งของเกินมาตรฐาน
2. บริเวณเคาน์เตอร์และลิ้นชักบริการยังมีสิ่งของอื่นปะปนอยู่
3. คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการยังไม่มีป้ายบอกวิธีการใช้งาน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส
กลุ่มแคแสด
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2553
ผลการตรวจประจำเดือนมีนาคม 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 87 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 72.5 ระดับเกณฑ์การประเมินได้ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
ชั้น 1
บริเวณเคาน์เตอร์
- ยังมีสิ่งของเกินมาตราฐาน (ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ขวดน้ำ กระจก ฯลฯ)
- เอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน ควรสะสางหรือจัดเก็บใส่แฟ้มให้เรียบร้อย หากเป็นเอกสารระหว่างดำเนินการควรจัดเก็บใส่ตะแกรงเอกสารรอดำเนินการ ให้เรียบร้อย
- มุมพักผ่อนภายในห้องหลังเคาน์เตอร์ ควรจัดเก็บของใช้ส่วนตัว เช่นแก้วน้ำ กระติกน้ำ จาน หลังจากรับประทานอาหารหรือพักผ่อนเรียบร้อยแล้ว ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย ในห้องมีกลิ่นอับชื้น ควรปรับปรุง
ห้องโสตฯ
- ห้องโสตฯ ควรจัดเก็บสิ่งของใต้เคาน์เตอร์ให้เรียบร้อย
- เอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน ควรสะสางหรือจัดเก็บใส่แฟ้มให้เรียบร้อย หากเป็นเอกสารระหว่างดำเนินการควรจัดเก็บใส่ตะแกรงเอกสารรอดำเนินการ ให้เรียบร้อย
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ม้วนวิดีโอ ที่ไม่ได้ให้บริการ ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย หรือควรมีป้ายบอกหากอยู่ระหว่างดำเนินการ
ชั้น 2
- ป้ายผังไฟ ยังเป็น ชื่อห้องเดิมอยู่ ควรปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
- ห้อง 207 ประตูระเบียง [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๓
กลุ่ม Info Tech งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓
………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการตรวจ
๑. คะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน
๒. ผลการตรวจได้ ๘๙.๕ คะแนน
๓. คิดเป็นร้อยละได้ ๗๔.๘๘
๔. ผลตรวจได้ระดับ พอใช้
ข้อดีที่พบ
๑. มีการปรับปรุงป้ายชั้นวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมให้จัดเรียงได้สะดวกมากขึ้น
๒. มีการสะสางเอกสารที่ไม่ได้ประโยชน์จำหน่าย
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
๑. ปรับปรุงป้ายต่าง ๆ ที่มีสภาพเก่าให้ดีขึ้น
๒. พยายามดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานแล้วให้เรียบร้อย
ผู้ตรวจ : คุณพรทิพย์  แยงคำ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา
ประจำเดือนมีนาคม 2553
กรรมการผู้ตรวจคือ นางกมลรัตน์ ตัณฑ์เกยูร และนางสาวนพกาญจน์ ดีถนอม ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกาดังนี้
- ผลการประเมินได้คะแนน 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
- มาตรฐานของคะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 98 อยู่ในระดับ ดีมาก
ข้อดีที่พบ
- สมาชิกให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5 ส เป็นอย่างดี
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
- ชั้นวางหนังสือที่ห้องพักหนังสือมีกล่องใส่ซีดี-รอมวางอยู่โดยไม่มีป้ายระบุที่จัดเก็บ ควรจัดทำป้ายระบุที่จัดเก็บหรือนำป้าย “อยู่ระหว่างดำเนินการ” มาวางระบุไว้
- บริเวณพื้นบางจุดยังมีฝุ่นและคราบสกปรก

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »