Posts Tagged ‘ผลการตรวจ 5ส’

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 5/2557

ตรวจเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ คุณกมลรัตน์ ตัณฑ์เกยูร และคุณวาสน์ ไชยณรงค์
ผลการตรวจได้ 93 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี

ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง ดังนี้
ข้อดีที่พบ
1.     มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผลการตรวจเดือนเมษายน 2557 เรียบร้อยแล้ว (รถเข็นสำรองอยู่บริเวณหลังห้อง 1 คัน โดยได้ดำเนินการนำไปเก็บเรียบร้อยแล้ว)
2.     บุคลากรทุกคนมีความพยายามและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
1.     ควรทำป้ายหนังสือห้องสมุดคณะที่ชั้น CF-12, CF-13, CF-14 (ในห้องพักหนังสือ)
2.     มู่ลี่มีฝุ่น ควรทำความสะอาด

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »