Posts Tagged ‘ศปว’

สรุปประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานสารนิเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันพุธที่  3  มีนาคม  2553 เวลา 07.00-16.00 น.
สถานที่  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
…………………………………………………………………..
ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้นขอรายงานสรุปดังนี้
จากการที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับบรรณารักษ์ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พอที่จะสรุปประเด็นได้ตามหัวข้อท้ายนี้
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ได้จัดบริการให้กับผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เนื่องจากสถิติการยืมหนังสือลดลง จึงได้คิคPromotion ต่างๆ ได้แก่

บริการยืมไม่อั้น  (นักศึกษาต้องมาลงทะเบียนก่อน) ให้ยืมตอนปิดเทอม
แชมป์การยืมสูงสุด (ในรอบเดือน หรือรอบปี)
มีสมาชิกที่เป็นบุคคลภายนอก (เก็บค่าสมาชิกแบบรายวัน และรายปี)
บริการชุมชน โดยการเข้าร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรม ได้แก่

-          โครงการวันเด็กสาระฮาเฮ
-          โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นำพาความรู้สู่ชุมชน
-          นิทรรศการสัญจร
-          เป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษา
-          อื่นๆ เช่น จัดอบรม  สัมมนา  แนะนำการจัดห้องสมุด อบรมการสืบค้น
นอกจากนี้การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของห้องสมุดผ่าน
MSN  , Twitter, Facebook

โครงการในปีพ.ศ. 2553 ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

โครงการสร้างดัชนีบ่งชี้ของหอสมุด
The Space@SU หมายถึง  การใช้ที่ว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
Information Literacy Skills หมายถึง เปิดอบรมการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ
Customer [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »