Posts Tagged ‘สถาบัน’

การบริการที่ดี (รวมบริการ สานภารกิจ)

จากการเข้าร่วมงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถาบันฯ K-Sharing Day เมื่อวันที่ 28 พ.ค.55 และได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายสนับสนุนในหัวข้อ “การบริการที่ดี (รวมบริการ สานภารกิจ) โดยมี รศ.กิติพงษ์ มะโน เป็นคุณอำนวยและคุณกิจ ให้ทุกคนที่เข้าร่วมเล่าประสบการณ์ และคุณอำนวย+คุณกิจ สรุปประเด็นสำคัญจากการแลกเปลี่ยน 3 ข้อ คือ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ครั้งที่ 3 ของสถาบันฯ

วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ครั้งที่ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
……………………………………………………………..
กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารและของที่ระลึก
09.00 – 10.30 น. พิธีเปิด
10.30 – 11.00 น. ผู้บริหาร และผู้สนใจเยี่ยมชมบูธและบอร์ดความรู้ของหน่วยงานในสถาบันฯ
11.00 – 16.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- สายสนับสนุน เรื่อง การบริการที่ดี (รวมบริการ สานภารกิจ) และ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- สายวิชาการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ
………………………………………………………………
ขอเชิญพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ สำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเยอะ ๆ นะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น เว็บเมลล์ใหม่สถาบัน (เวอร์ชั่นทดสอบ)

เรียนบุคคลการทุกท่าน
คู่มือการใช้งานเบื้องต้น เว็บเมลล์ใหม่ของสถาบัน (เวอร์ชั่นทดสอบ)
http://161.246.34.156/webmailguide.pdf
ฝ่ายควบคุมเครื่อง
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
หรือเข้าดูข้างล่างคะ
webmailguide

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การใช้เมนู Addresses ใน E-mail@kmitl.ac.th

 เรื่องใกล้ตัว แต่ไม่เคยใช้งาน…เมนู Addresses ใน E-mail ของสถาบัน  เอ..มีใครใช้อีเมล์ของสถาบัน เป็นประจำบ้างน้อ บังเอิญว่าจะพิมพ์อีเมล์ของกก.ประจำสำนักหอสมุดกลางไว้ใน MS word แต่คิดอยากจะทำ Mailing list ส่งเอกสารชุดเดียวกันให้หลาย ๆ คนทางอีเมล์สถาบัน @kmitl.ac.th ปกติจะ Copy จากหน้าเว็บสำนักฯ (ข้อมูลบุคลากร) แล้วนำไปวาง (paste) แต่….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายละเอียดการประกวดภาพถ่ายใน สจล.

พี่น้องครับ…. มีการประกวดภาพถ่ายในสจล. กำหนดส่งผลงาน 30 มิถุนายน 2553
รายละเอียดอยู่ข้างล่างจ้า
photonews  
อยู่ในเวปของส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
http://kmitlsme13.rector.kmitl.ac.th/pr/index03.html

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR งาน K-Sharing Day ของสถาบันฯ

1.ท่านมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้อย่างไร
1. นำเสนอประวัติการทำ KM ของสำนักหอสมุดกลาง
2. นำเสนอภาพกิจกรรมการทำ KM ที่ผ่านมา
3. นำเสนอ Weblog ของสำนักหอสมุดกลาง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.เป้าหมายข้อใดที่บรรลุผลเกินคาด เพราะเหตุใด
-
3.เป้าหมายข้อใดที่บรรลุผลน้อย หรือไม่ได้ผล เพราะเหตุใด
-
4.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ระยะเวลาในการจัดงานลดลงและตรงกับการจัดกิจกรรมของสำนักหอสมุดกลาง ทำให้บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในบางช่วงได้
2. บุคลากรของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมน้อย เนื่องจากมีกิจกรรมตรงกันและต้องปฏิบัติงานประจำ ควรกำหนดให้เป็นวัน K-Sharing Day และบุคลากรเข้าร่วมงานทุกคน
สรุปว่าคณะทำงาน KM ดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย BAR และได้รับความร่วมมือด้วยดี หวังว่าการจัดงาน KM ในครั้งต่อไป ทีมงานจะร่วมมือกันแบบนี้และดียิ่งขี้นไปนะคะ คณะทำงานท่านใดต้องการเสนอแนะเพิ่มเติม…เชิญได้ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »