Posts Tagged ‘สรุปการตรวจกิจกรรม 5ส’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนตุลาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา เดือนตุลาคม 2558
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 95 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  79.17  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
1. ได้มีการปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส ให้เป็นปัจจุบัน
2. ห้องพัฒนา 2 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น
3. มีการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม 5ส ของกลุ่มผ่านระบบ Webblog
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวเบญญาภรณ์  ชุติกาญจน์ และนางสาวพนิดา  สุวรรณศรี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน สิงหาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือน สิงหาคม 2558

ผลการตรวจประจำเดือนสิงหาคม 2558
วันที่ตรวจ วันอังคารที่ 2 กันยายน 2558
คะแนนที่ได้ 90 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 75
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ
โซนเคาน์เตอร์ Information
-          ควรจัดเก็บสายไฟ สายโทรศัพท์ในเคาน์เตอร์ Information
-          จัดทำป้ายระเบียบการใช้ห้องสัมมนากลุ่มย่อย
-          จัดเก็บกระดาษลูกฟูกในห้องล็อคเกอร์
โซนวารสาร
-          เอกสาร/สิ่งของที่อยู่ระหว่างดำเนินการควรมีป้ายบอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ
-          ชั้นวารสารฉบับล่วงเวลาควรมีป้ายบอก
บอร์ด 5ส
-          จัดทำบอร์ดภาพก่อนทำ หลังทำ กิจกรรม 5ส
ข้อดีที่พบ
-          สมาชิกในกลุ่มร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส อย่างพร้อมเพรียง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
วันที่ตรวจ            วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
คะแนนที่ได้          90 คะแนน     คิดเป็นร้อยละ 75 คะแนน
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ   ดี
รายละเอียดตามไฟล์แนบKaesad..26Feb.2013

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มกราคม 2556
                คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 95  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 79
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
            ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
-         ยังมีสิ่งของที่วางบนโต๊ะวางภาชนะในห้องเอนกประสงค์โดยเฉพาะของที่ไม่จำเป็นวางอยู่  ผู้ตรวจจะดำเนินการกำชับแม่บ้านต่อไป
-         ยังมีสายไฟที่ยังเก็บไม่เรียบร้อยอยู่บางส่วน
            ข้อดีที่พบ
-         พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดูเหมาะสมและเป็นระเบียบอย่างสม่ำเสมอ
            ผู้ตรวจ นายอนุชา  เกิดวิบูลย์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา
ของเดือน มิถุนายน 2555
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 92 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  76.66   ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
ห้องทำงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 1

มีการปรับปรุงบอร์ด 5ส ให้เป็นปัจจุบัน
มีการปรับปรุงบอร์ดการมาปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
มีการปรับปรุงพื้นที่จัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวสุกันยา  ตวนกู และนายศุภโชค ธรรมกัญยา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »