Posts Tagged ‘สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่ม 3G

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 110 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 91.66
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
ข้อดีที่พบ
1. บอร์ดกิจกรรม 7ส มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากบอร์ดกิจกรรม 5ส
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่ม 3G

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน มกราคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 107 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 89.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1.บนโต๊ะปฏิบัติงานมีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวางรวมอยู่ด้วย
ข้อดีที่พบ
1. มีการทำความสะอาดอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ เป็นประจำ
ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่ม 3G

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน ธันวาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 95 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 79.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
1.  มีการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้น
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มิถุนายน 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 96.66
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.  มีป้ายบางจุดชำรุดควรมีการปรับเปลี่ยน
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 108 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 90
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1.  อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงตรวจสอบหนังสือ ทำให้บริเวณชั้นหนังสือและเคาน์เตอร์บริการ มีการวางหนังสือเกะกะบริเวณทางเดิน ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน เมษายน 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 101 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 87.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ

บนโต๊ะปฏิบัติงานมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องวางปะปนอยู่
ลิ้นชักไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ข้อดีที่พบ

มีการปรับปรุงบอร์ดใหม่ให้ดูสวยงาม

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์ คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มีนาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 77.5
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.       มีป้ายบางจุดชำรุดและเก่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้สวยงาม
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 101 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 84.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ

บอร์ดกิจกรรม 5ส ควรปรับปรุงให้มีความสวยงามขึ้น รวมทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่

ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มกราคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 76.66
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ

บนโต๊ะปฏิบัติงานมีสิ่งของวางไม่เป็นระเบียบ
ชั้นหนังสือไม่แข็งแรง

ข้อดีที่พบ

มีการทำความสะอาด ปัดฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน ธันวาคม 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 77.5
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.       มีบางจุดพบป้ายชำรุด
ข้อดีที่พบ
1.       มีความร่วมมือในการทำ 5ส อย่างต่อเนื่อง
ผู้ตรวจ นางจักกรี มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »