Posts Tagged ‘สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่ม 3G

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน ธันวาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 95 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 79.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
1.  มีการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้น
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มิถุนายน 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 96.66
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.  มีป้ายบางจุดชำรุดควรมีการปรับเปลี่ยน
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 108 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 90
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1.  อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงตรวจสอบหนังสือ ทำให้บริเวณชั้นหนังสือและเคาน์เตอร์บริการ มีการวางหนังสือเกะกะบริเวณทางเดิน ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน เมษายน 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 101 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 87.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ

บนโต๊ะปฏิบัติงานมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องวางปะปนอยู่
ลิ้นชักไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ข้อดีที่พบ

มีการปรับปรุงบอร์ดใหม่ให้ดูสวยงาม

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์ คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มีนาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 77.5
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.       มีป้ายบางจุดชำรุดและเก่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้สวยงาม
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 101 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 84.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ

บอร์ดกิจกรรม 5ส ควรปรับปรุงให้มีความสวยงามขึ้น รวมทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่

ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มกราคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 76.66
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ

บนโต๊ะปฏิบัติงานมีสิ่งของวางไม่เป็นระเบียบ
ชั้นหนังสือไม่แข็งแรง

ข้อดีที่พบ

มีการทำความสะอาด ปัดฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน ธันวาคม 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 77.5
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.       มีบางจุดพบป้ายชำรุด
ข้อดีที่พบ
1.       มีความร่วมมือในการทำ 5ส อย่างต่อเนื่อง
ผู้ตรวจ นางจักกรี มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 102 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 10/2559
ตรวจเมื่อ 20 ตุลาคม 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุจินต์ พุ่มพวง และ คุณยุพิน ยังวิเศษ
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ลิ้นชักโต๊ะเอนกประสงค์มีของเกิน (เชื่อกฟาง) ควรมีป้ายบอก
2. เชือกฟางควรเก็บไว้ในที่เหมาะสม
3. มู่ลี่หลังห้องมีฝุ่น ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »