Posts Tagged ‘สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 102 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 10/2559
ตรวจเมื่อ 20 ตุลาคม 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุจินต์ พุ่มพวง และ คุณยุพิน ยังวิเศษ
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ลิ้นชักโต๊ะเอนกประสงค์มีของเกิน (เชื่อกฟาง) ควรมีป้ายบอก
2. เชือกฟางควรเก็บไว้ในที่เหมาะสม
3. มู่ลี่หลังห้องมีฝุ่น ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 9/2559
ตรวจเมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ตู้ CC1 ชั้น 15 ซองขนาด A4 ขยายข้าง หมด ควรนำมาใส่
2. ตู้ CC2 ชั้น 2 แบบฟอร์มการตรวจความถูกต้อง หมด ควรนำมาใส่
3. ชั้นหนังสือ ปพ./วพ. ควรขยับให้ชิดกัน เพื่อความเป็นระเบียบ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน ตุลาคม 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 102 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ

บนโต๊ะปฏิบัติงานและโต๊ะรอดำเนินการมีสิ่งของวางไม่ป็นระเบียบและมีสิ่งของที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวางรวมปะปนอยู่
ข้อดีที่พบ

มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 สประจำเดือน กันยายน 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 78.33
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1. ป้ายขั้นตอนการ เปิด-ปิด คอมพิวเตอร์บางจุด ชำรุด คงต้องมีการเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ดูสวยงามและเรียบร้อย
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน สิงหาคม 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 108 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 90
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ยังมีคราบสกปรกตามพื้นยังไม่ค่อยสะอาด ยังมีฝุ่น
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สประจำเดือน กรกฎาคม 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 85 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 70.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1. เรื่องความสะอาดพื้นเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนแอร์ใหม่ ทำให้มีสภาพไม่สะอาดและไม่เรียบร้อย คิดว่าหลังจากเปลี่ยนแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะกลับมาอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มิถุนายน2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 103 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1. พื้นมีคราบสกปรกฝังแน่นบริเวณจุดคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้บริการ
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 107 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 89
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.มีสิ่งของวางอยู่บนโต๊ะปฏิบัติงานยังไม่ได้จัดเก็บให้เป็นระเบียบ
2.ลิ้นชักมีปากกาเกินมาตรฐานกลาง
ข้อดีที่พบ
1.มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน เมษายน 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 105 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 87.50
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นวางปะปนอยู่บนโต๊ะ ควรวางให้เป็นที่แลเหมาะสมให้ดูเป็นระเบียบ
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »