Posts Tagged ‘สรุปรายงานการประชุม’

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2556
วันพฤหัสบดีที่  28 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร AV ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
——————————————

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการเข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือฯ ครั้งที่ 29

รายงานการเข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 29
เรื่อง มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
(The New Dimension of Library Cooperation Development)
จัดโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  จ.ลำปาง
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
conference

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศครั้งที่ 1/2555

จากที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2555
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
ได้รับเกียรติจาก นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Presentation_1 Presentation_2 Presentation_3 Presentation_4 Presentation_5
แนะนำ บริการสนับสนุนการวิจัยของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย นางสุกัญญา ธีรพงศ์ภักดี หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ และคณะ
research_1 research_2 research_3 research_4 research_5

ส่วนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
เป็นการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
สรุปเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้  report1_55..

******************************************************************************************************

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »