Posts Tagged ‘สัมมนาความร่วมมือ’

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28

สวัสดีคะสมาชิกชาว blog หอสมุดกลางทุกท่าน
เจอกันเช่นเคยคะพบกันฉบับนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาบอกกันแวดวงห้องสมุด “โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 ” ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นที่เมืองย่าโม เอาเป็นว่ารายละเอียดคลิ๊กอ่านกันเองนะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 27

รายงานการเข้าร่วมสัมมนา
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 27
เรื่อง “แนวทางการปฎิบัติเพื่อความเป็นเลิศในงานห้องสมุด”
วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2552
ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
****************************
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ดังนี้
1. นางนงลักษณ์ ศรีสุวรรณ
2. นางจิราภรณ์ ชื่นปรีชา
3. นางสาวรัตนา เลิศสุกสว่าง
4. นางเนตรชนก จิตต์สกูล
5. นางยุภาพร ศิริเมือง
6. นางสาวนพกาญน์ ดีถนอม
7. นางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ
8. นางสายใจ วัลลิภากร
9. นายประพันธ์ สังข์ทองงาม
10. นางสาวกัญญาณัฐ อยู่สุข
**********************
สรุปการฟังบรรยาย ได้ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »