Posts Tagged ‘สำนักหอสมุดกลาง’

สรุปรายงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day)

สรุปรายงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day)
ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557
ของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ประจำปี 2556

รายงานกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ประจำปี 2556
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
พิธีเปิดงาน กล่าวรายงาน โดย ผศ.พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และกล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์กษมพงศ์ พงษ์ชมพร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
         ต่อด้วยเวทีเสวนา เรื่อง เปิดตา เปิดใจ เปิดห้องสมุด สู่ อาเซียน โดย รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สจล.

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ทบทวนแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสำนักหอสมุดกลาง

 เรียนสมาชิกชาว blog@CL ทุกท่าน
ตามที่เราเคยร่วมเวทีเสวนางานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K-Sharing Day ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ขอเชิญชวนชาวหอสมุดกลาง ทบทวนแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสำนักหอสมุดกลาง
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง www.lib.kmitl.ac.th_central_images_stories_pdf_ProfilesLibraryKMITL
ความหมายของคำต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ K-Sharing_strategic plan

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2555
วันที่ 30 สิงหาคม 2555
เวทีเสวนา เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยรองผู้อำนวยการ (อาจารย์พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล) เป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัด/เป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Indicators_55
แก้ไขเอกสารแนบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 6.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการของส่วนงานอื่น เป้าหมาย 100 แก้ไขเป็น 75
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบัน เป้าหมาย 100 แก้ไขเป็น 1
คุณสุทธิดา สาตรปรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงและอธิบายเพิ่มเติมตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนด และฝากให้แต่ละส่วนงานจัดทำคำของบประมาณ (เงินงบประมาณและเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่งส่วนงานแผนด้วย..นะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แผ่นพับแนวปฏิบัติ “ไขข้อปัญหา RFID tag” งานเทคนิค (การวิเคราะห์ฯ)

สวัสดีค่ะ ชาว Blog ทุกท่าน …งานเทคนิค (การวิเคราะห์ฯ) ได้จัดทำแนวปฏิบัติในรูปแบบแผ่นพับ สำหรับใช้ประกอบงาน K-Sharing Day ที่สำนักหอสมุดกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2555 นี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ได้บ้านใหม่แล้ว

ได้บ้านใหม่แล้ว ! …………เด็ก ๆ สองพี่น้องชาย – หญิง หลังสำนักหอสมุดกลาง สจล. กำลังน่ารัก…ในรูปถ่ายล่าสุดเมื่อวานนี้ (27 ส.ค.2555)……บัดนี้ได้มีน้องนักศึกษา สจล.คนหนึ่งขอไปเลี้ยงที่ จ.น่าน  ซึ่งจะพาเดินทางไปวันนี้……ขออวยพรให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะเด็ก ๆ ….อย่าเลยไปถึงเมืองจีนเหมือน “ควายเผือกบุญมา” ที่อุตรดิษถ์เสียล่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

24-27 ส.ค.53 Open House สำนักหอสมุดกลาง

สำนักหอสมุดกลาง สจล. ร่วมกิจกรรม 50 ปี ของสถาบันฯ ตามตารางกิจกรรม 50 ปีพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยกำหนดวันที่ 24-27 ส.ค.53 เปิดให้ใช้บริการทั่วไปและจัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสำนักหอสมุดกลาง (Open House) โดยจัดบอร์ดแสดงเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับงานห้องสมุดบริเวณโถงบริการชั้น 1 ได้แก่ เทคโนโลยี RFID และ Delivery service  สำหรับการให้บริการต่าง ๆ ภายในห้องสมุด ขอเชิญบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน เตรียมความพร้อม เพื่อต้อนรับผู้เยี่ยมชมหน่วยงานของเราด้วยค่ะ
รายละเอียดตามตารางกิจกรรม 50 ปี สจล. http://www.50years.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=26&Itemid=54

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »