Posts Tagged ‘ห้องสมุดคณะไอที’

รายชื่อวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดเทอมใหม่…เจอนักศึกษาใหม่..น่ารัก..รุ่นใหม่…ไฟแรง…เข้ามาถามหาวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/การศึกษาอิสระของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จบไปแล้ว ภายในห้องสมุดก็จัดให้บริการแบบชั้นเปิดแยกประเภท ปีพ.ศ.ไว้ให้เดินหาเองตามสะดวก แต่ถ้าจะถ่ายสำเนาเอกสาร ก็ต้องยืมไปถ่ายภายนอกห้องสมุด (ร้านถ่ายเอกสารอยู่ในคณะ) ประกอบกับแนะนำการสืบค้นจาก WebOPAC หรือฐานข้อมูล TDC แต่ก็ยังมีคำถามจากนักศึกษาว่ามีรายชื่อให้ดูหรือเปล่า. ???

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ห้องสมุดคณะไอทีจะเปิดบริการวันอาทิตย์เดือนก.ค.54 เป็นต้นไป

สืบเนื่องจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ) จากอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. เป็นวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง ทางคณะฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางสำนักหอสมุดกลางเปิดบริการห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในวันอาทิตย์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดในวันดังกล่าว (หนังสือที่ ศธ 0524.11/802) และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเริ่มเปิดบริการวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป (ท่านใดสนใจปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ห้องสมุดคณะไอที..แจ้งชื่อได้นะคะ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »