Posts Tagged ‘ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์’

รายงานการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รายงานการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
สิ่งที่น่าสนใจและประทับใจ จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ
1. หลายๆมุมในห้องสมุด มีถังขยะอยู่เป็นระยะ
2. มีป้ายประกาศเตือนความประพฤติของนักศึกษา ติดให้ผู้ใช้บริการทราบได้อย่างชัดเจน เช่น ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือร่วมกันรักษาภาพลักษณ์ของนิสิตมก.

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เก็บมาฝากจากห้องสมุดม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ศึกษาดูงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »