Posts Tagged ‘ห้องสมุดอาเซียน’

ห้องสมุดอาเซียน แห่งแรกในประเทศไทย

ห้องสมุดอาเซียน แห่งแรกในประเทศไทย
ห้องสมุดอาเซียน แห่งแรกของไทย นั่นก็คือ ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ที่ตั้งอยู่ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »