Posts Tagged ‘อบรม’

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การใช้งาน Facebook และ Google Docs

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมระบบประชุมไร้กระดาษ

เรียน ผู้อำนวยการ/อาจารย์ประสาร ตังติสานนท์/อาจารย์พงษ์เกียรติ เชษฐพิทัก์สกุล/
อาจารย์กษมพงศ์ พงษ์ชมพร/ผู้ประสานงาน 3 ท่าน นางศรีไพร เกษดี/
นางกมล รัตน์ ตัณฑ์เกยูร/นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล/นางสาวมณีรัตน์ ฉัตรอุทัย/
นางอัญชลี ถนอมทรัพย์/นางสาวปราณี สุขดีศรีสวัสดิ์/นางสาวพรทิพย์ แยงคำ
ตามที่สำนักหอสมุดกลาง ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบประชุมไร้กระดาษ จำนวน 1 ระบบ นั้น
ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารนิเทศ มีความประสงค์จะฝึกอบรมวิธีการใช้งานระบบประชุมไร้กระดาษ (รูปแบบการประชุม) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันที่  16- 17 กุมภาพันธ์ 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน
ผู้เข้าร่วมอบรม
1. นางจิราภรณ์  ชื่นปรีชา
2. นางสมัย  ลุกิเลิศ
3. นางสาวนิภารัตน์  ศรีสุชาติ
ในการเข้าอบรมครั้งนี้  วิทยากรได้แนะนำรายละเอียดและวิธีการสืบค้น  เทคนิคการสืบค้น  ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นรวมทั้งวิธีการจัดการกับผลลัพธ์ที่ได้ของฐานข้อมูลต่าง ๆ   โดยมีรายละเอียดแยกเป็นฐาน ๆ ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

จากการได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง ”การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม  2553    จัดโดยมหาวิทยาลัยคริสเตียน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน
2 คน คือ
1. นางสาวนิภารัตน์  ศรีสุชาติ
2. นางสาวดาราวรรณ  พูลเพิ่ม
จากการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้  ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบถึงวิธีการที่จะทำให้ผู้มารับบริการประทับใจเพิ่มขึ้น  จึงขออนุญาตนำความรู้และสาระที่ได้ในวันนั้นมาร่วมแบ่งปันให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในสำนักหอสมุดกลางได้ทราบกันค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมระบบประชุมไร้กระดาษ

เรียน อาจารย์ประสาร ตังติสานนท์ / ผู้ประสานงาน 3 งานและผู้ติดตาม
งานไอทีขอเชิญ อาจารย์ประสาร ตังติสานนท์ / ผู้ประสานงาน 3 งานและผู้ติดตาม เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบประชุมไร้กระดาษ (netSupport) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00น. – 12.00น. ห้องประชุม 1 ชั้น 4
ขอบคุณครับ
งานไอที

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »