Posts Tagged ‘อบรมการใช้ห้องสมุด’

นำชมห้องสมุด (Library Tour);นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บริการนำชมห้องสมุด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดวันที่ 18,21-22 มิถุนายน 2555 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 199 คน จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม   สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยทีมงานอบรม พี่รัตนา เลิศสุกสว่าง นำชมโดย พี่ศรีเพ็ญ เทนอิสสระ, พี่สมัย ลุกิเลศ พรทิพย์ แยงคำ นิภารัตน์ ศรีสุชาติ และศรีวรรณ เกิดศิริ  (ไฟล์แนบรายละเอียดนำชม tour )

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »