Posts Tagged ‘อาเซียน’

AUNILO คือ อะไร

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เรื่อง การจัดทำแผนสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งมีประเด็น เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ โดย อาจารย์สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี รองผู้อำนวยการ ได้นำเสนอเกี่ยวกับอัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักหอสมุดกลาง ดังนี้
อัตลักษณ์ :  เป็นแหล่งเรียนรู้และคลังปัญญาอัจฉริยะ
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living Library)
พันธกิจ ประกอบด้วย 4 ด้าน ยังคงไว้เหมือนเดิม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ข้อที่ 6 เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Inter-Library Online (AUNILO) ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็นสมาชิก ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความ “การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน” ของ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
Aunilo

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

“มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน : จะพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศกันอย่างไร?”

สวัสดีค่ะ ห่างหายไปจาก blog@CL ไปนาน วันนี้มีเอกสาร เป็นไฟล์ .ppt เรื่อง “มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน : จะพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศกันอย่างไร?” มาฝาก เนื่องจากได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 วิทยากร โดย ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโดย คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.  เอกสารประกอบการบรรยาย ตามไฟล์แนบค่ะ ..
ASEAN_collection_Dev_21062013
เรื่องเล่าหลังประชุม อยู่ระหว่างเรียบเรียงความจำอยู่นะคะ .. ถ้าเสร็จแล้ว จะมาแนบไฟล์เพิ่มให้ภายหลัง ..

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศเกี่ยวกับประเทศอาเซียน

ขอเสนอรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อนำไปใช้่จัดกิจกรรมส่งเสริมแต่ละห้องสมุดค่ะ
ข้อมูลเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ค่ะ
ASENmaterail.2003

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษา รับอาเซียน

ได้อ่านอนุสารอุดมศึกษาฉบบัเดือนตุลาคม 2555 มีเรื่องการเลื่อนเปิดภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดเป็นดังนี้ค่ะ asian
ที่มา : “ปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษารับอาเซียน” อนุสารอุดมศึกษา 38,412 (ต.ค.55) หน้า 17

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แหล่งสารสนเทศอาเซียน

วันนี้มีอีกเรื่องที่นำเสนอสมาชิกชาว blog@CL เช่นเคยคะ
….โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวมแหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับ ASEAN เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการร่วมมือกับประเทศอาเซียน  เพื่อเตรียมความพร้อมและผลักดันให้เกิดเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
เข้าถึงได้จาก : ASEAN _Information Sources

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

ตราสัญลักษณ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

อักษรย่อ
AUN

ก่อตั้ง
พฤศจิกายน ค.ศ. 1995

ประเภท
กลุ่มมหาวิทยาลัย

สมาชิกสภาพ
10 ประเทศ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน

อาเซียนคืออะไร
ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504   เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย  จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศ   จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »