Posts Tagged ‘เมษายน’

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนเมษายน 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนเมษายน 2559  สำนักหอสมุดกลาง
April 4, 2016
April 11, 2016
April 18, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม5ส กลุ่มดาวกระจาย

สรุปผลการตรวจกิจกรรม5ส กลุ่มดาวกระจาย
ประจำเดือนเมษายน 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน
ผลการตรวจ 81 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 68
ผลการตรวจให้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ในระดับ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
- ยังมีสิ่งของที่เกินมาตรฐานอยู่
ข้อดีที่พบ
- โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์มีความเป็นระเบียบมากขึ้น
- การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากขึ้นเนื่องจากการจัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบทำให้หยิบใช้ง่ายขึ้น
ผู้ตรวจ นางสาวเพ็ญศิริ ดุลยคง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »