Posts Tagged ‘เลือกตั้ง’

ข่าวฝากประกาศค่ะ..เสนอชื่อ กรรมการจรรยาบรรณของสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศคณะกรรมการการสรรหากรรมการจรรยาบรรณของสถาบัน
ซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยสภาคณาจารย์และพนักงานจัดให้มีการเลือกตั้ง

วันที่ 16 ธันวาคม 2553 การเสนอชื่อล่วงหน้า ณ ห้องรับรอง 102 หน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตึกกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เวลา 9.00 – 15.00 น.
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ที่วิทยาเขตชุมพร 
 
 

วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ที่คณะ/สำนักต่างๆในสถาบันฯ (สำนักหอสมุดกลาง) พื้นที่ชั้น  4  บริเวณ จุดลงชื่อปฏิบัติงาน ค่ะ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »