Posts Tagged ‘แบบฟอร์ม’

แบบฟอร์มส่งแก้ไขทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด

จากการพูดคุยกันใน CoP การจัดเรียงฯ ได้มีการพิจารณาแบบฟอร์มการส่งแก้ไขทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด กรณีจากงานบริการสารเทศ ส่งงานเทคนิค ปฏิบัติงานวิเคราะห์ ผลการพิจารณาคือการปรับปรุงแบบฟอร์มเดิมที่พี่ศรีไพร ได้ทำให้งานบริการฯ ปฏิบัติงานจัดเรียง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง ใช้เพื่อส่งหนังสือแก้ไข

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »