Posts Tagged ‘แบบฟอร์มงานไอที’

แบบฟอร์มงานเทคโนโลยีสารนิเทศ

ด้วยงานเทคโนโลยีสารนิเทศ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้งานภายในสำนักหอสมุดกลาง  ดังนี้
1. แบบฟอร์มขอใช้ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
2. แบบฟอร์มรับแจ้งจากส่วนงานต่างๆ (แจ้งซ่อม)
3. แบบฟอร์มขอยืมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
4. แบบฟอร์มขอให้ตรวจเช็คกล้องวงจรปิด (CCTV)
IT_From_59

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »