Posts Tagged ‘โครงการของสภาคณาจารย์และพนักงาน’

บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

สวัสดีค่ะ .. วันนี้มีเรื่องที่น่ายินดี มาแจ้งให้ทราบกันค่ะ
        ในวันที่  24  สิงหาคม 2554 นี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน จะจัดงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันฯ ครบ 25 ปี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น.
        บุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง 2 ท่าน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตินี้ ได้แก่

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 16 ประจำปี 2553

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชาวสำนักหอสมุดกลาง ส่งบุตร/หลานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 16 ประจำปี 2553 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 โดยสภาคณาจารย์และพนักงาน สจล.
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. ช่วยดูแลและให้ความรู้ แก่บุตร/หลาน ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน
2. ช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน และชุมชนในเขตลาดกระบัง
3. ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ ด้านประสบการณ์จริง จากการทัศนศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5. ช่วยเตรียมความพร้อมทางด้านอารมณ์ (E.Q.) และสังคมแก่เยาวชน
6. ให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ
7. ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเสพติดทั้งหลายทั้งปวง
คุณสมบัติเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
1. อายุ 5-12 ปี (รับประมาณ 60 คน)
2. เป็นบุตร/หลานของอาจารย์ / ข้าราชการ / พนักงาน / เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างภายในสถาบัน
3. เป็นบุตร/หลานของชุมชนในเขตลาดกระบัง และที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถานที ณ ห้องชมรมผู้ปฏิบัติธรรม ชั้น 2 โรงอาหาร อาคารสมเด็จพระเทพฯ
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »