Posts Tagged ‘โครงการโรดโชว์’

สรุปประเด็น ข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงการโรดโชว์

         ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการโรดโชว์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ที่วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการข้อมูล และวันที่ 10 กันยายน 2555 ที่วิทยาลัยการบริหารและจัดการ และ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สามารถสรุปประเด็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงการโรดโชว์
ดังเอกสารที่แนบ
Road Show

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

โครงการโรดโชว์ของงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

          งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศกำลังจัดทำโครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ประจำหลักสูตรกับบรรณารักษ์ เพื่อให้สามารถจัดหาทรัพยากรสารนิเทศได้ตรงตามความต้องการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ รายละเอียดสามารถติดตามได้จากเอกสารแนบ
Road show 2555 – 2556
Road show plan 2555 – 2556

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »