Posts Tagged ‘5ส’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส. กลุ่มส้มหล่น

ประจำเดือน มิถุนายน 2561
พื้นที่รับผิดชอบ ชั้น2-6โซน B
วันที่ตรวจ  25 มิ.ย. พ.ศ. 2561
คะแนนทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจได้คะแนน 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- หลังเลิกงานจัดเก็บอุปกรณ์ พื้นที่ปฎิบัติงานให้เรียบร้อยทุกครั้ง
ผู้ตรวจ พิจิตรา,เพ็ญชิต

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 10/2559
ตรวจเมื่อ 20 ตุลาคม 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุจินต์ พุ่มพวง และ คุณยุพิน ยังวิเศษ
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ลิ้นชักโต๊ะเอนกประสงค์มีของเกิน (เชื่อกฟาง) ควรมีป้ายบอก
2. เชือกฟางควรเก็บไว้ในที่เหมาะสม
3. มู่ลี่หลังห้องมีฝุ่น ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 9/2559
ตรวจเมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ตู้ CC1 ชั้น 15 ซองขนาด A4 ขยายข้าง หมด ควรนำมาใส่
2. ตู้ CC2 ชั้น 2 แบบฟอร์มการตรวจความถูกต้อง หมด ควรนำมาใส่
3. ชั้นหนังสือ ปพ./วพ. ควรขยับให้ชิดกัน เพื่อความเป็นระเบียบ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 8/2559

ตรวจเมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสายสุณี โพธิ์กระเจน และคุณยุภาพร เศษจันทร์
ผลการตรวจได้  93 คะแนะน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน =ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
2. มีการรักษาสภาพการทำ 5ส ได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. แกนสตก็อตเทปควรเก็บไว้ต่อไปหรือไม่
2. อุปกรณ์ในการลงทะเบียนควรเก็บให้ถูกที่
3. กล่องลังในห้องพักหนังสือควรเก็บเพื่อรอจำหน่าย
4. เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องคอมพิวเตอร์ของ สมพร มั่งนาค ไม่มีหมายเลขประจำเครื่อง
เรื่องที่ร่วมกันพิจารณาในที่ประชุม
- แกนสก็อตเทปควรเก็บต่อหรือไม่ ผลสรุป คือ ไม่ต้องเก็บ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 7/2559

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 6/2559
ตรวจเมื่อ 23 มิถุนายน 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณวาสน์ ไชยณรงค์
ผลการตรวจได้ 89 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 74.17 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน  พอใช้
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. บุคลากรให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส ด้วยดีเสมอมา
2. ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ การตรวจกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 5 (การทำความสะอาดบริเวณรถเข็น และทำป้าย  Store room) เรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอแนะ
1. ตู้ CC-1, 2 ไม่มีซองจดหมายสีขาว และสีน้ำตาล ขนาด A4 และมีฝุ่น
2. ในลิ้นชักอุปกรณ์สำนักงาน มีเอกสารไม่เกี่ยวข้อง, ดินสอ, ปากกา, อื่น ๆ วางไม่ถูกช่อง
3. ควรเก็บรองเท้าไว้ในกล่องรองเท้า

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 4/2559
ตรวจเมื่อ 21 เมษายน 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุดจินต์ พุ่มพวง และคุณยุพิน ยังวิเศษ
ผลการตรวจได้ 94 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 78.3 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี – มีความพยายามและร่วมมือปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น เรื่องความสะอาด
ข้อเสนอแนะ -  แผ่นข้อมูล, แผ่นโปรแกรม ที่จัดเก็บในตู้ CB-2 ชั้น 2 ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้ว ควรหาวิธีสะสาง (ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไข รอปรึกษาหัวหน้างานเทคนิค)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 3/2559
ตรวจเมื่อ 24 มีนาคม 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์
ผลการตรวจได้ 91 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 76 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี – มีความพยายามและร่วมมือปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น รองเท้าสำรองมีได้ไม่เกินคนละ 1 คู่, อุปกรณ์ในลิ้นชักและการจัดหนังสือในห้องพักหนังสืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง มีป้ายระบุชัดเจนและถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
1. แผ่นข้อมูล, แผ่นโปรแกรม ที่จัดเก็บในตู้ CB-2 ชั้น 2 ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้ว ควรหาวิธีสะสาง
2. บอร์ดกิจกรรม 5ส : ส่วนแผนดำเนินงาน ในส่วนที่ระบุ “ผู้ทำ”ในแต่ละงานที่รับผิดชอบยังมีชื่อสมาชิกเดิมอยู่ ควรแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 12/2558
ตรวจเมื่อ 28 ธันวาคม 2558
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณวาสน์ ไชยณรงค์
ผลการตรวจได้ 87 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 72.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน พอใช้
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำ 5ส ด้วยดีเสมอมา
2. คุณยุภาพร เศษจันทร์ ให้ความอนุเคราะห์กวาดพื้นห้องทำเได้สะอาดเรียบร้อยมาก
ข้อเสนอแนะ
1. มีฝุ่นที่มู่ลี่หน้าห้องและหลังห้อง
2. ฝ้าเพดานพัง ยังไม่ได้รับการแก้ไข
3. ตู้ CB-4 ชั้นที่ 1 อุปกรณ์สำนักงาน ช่องน้ำยาลบผิดและช่องลวดเสียบกระดาษไม่มีอุปกรณ์อยู่ในชั้น
4.โต๊ะประชุมไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ
5. ชั้นวาง ปพ., วพ. ยังไม่มีป้ายบอก (กำลังทำการแก้ไข)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 10/2558
ตรวจเมื่อ 22 ตุลาคม 2558
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณยุพิน ยังวิเศษ และคุณสุจินต์ พุ่มพวง
ผลการตรวจได้ 93 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. ได้แยกงานวิจัยเป็นคณะเพื่อความสะดวกในหารค้นหา
2. จัดทำป้ายงานวิจัยตามคณะอย่างสวยงามและสร้างสรรค์
3. ได้ทำการส่งคอมแพกต์ดิสก์ของ วพ., ปพ. ไปยังงานเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ทำให้ห้องพักหนังสือมีพื้นที่ว่างและพร้อมใช้งาน
ข้อเสนอแนะ
1. หนังสือ Store room ในห้องพักหนังสือควรจัดหาที่วางใหม่
2. ลิ้นชักโต๊ะทำงานบางโต๊ะ วางของไม่ตรงช่องที่วาง
3. พลาสติกเหลือน้อย ควรดำเนินการเพิ่ม
4. ฝ้าเพดานพัง ยังไม่ได้ซ่อม (รอแจ้งซ่อม)
5. ที่คั่นหนังสือ (เอกสารแจกฟรี) ควรจัดทำใหม่ เพื่อแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการแก้ไข

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »