Posts Tagged ‘5ส’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Good Luck งานสนับสนุนทางการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่ม Good luck
งานสนับสนุนทางการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง
ผลการตรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
วันที่ตรวจ            วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
คะแนนที่ได้          73  คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 60.83 เปอร์เซนต์
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ   พอใช้
ชั้น2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเดิม)
หอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า
ไม่มีข้อเสนอแนะ เพราะทุกอย่างตรงตามมาตรฐาน
ข้อดี
มีการทำ 5 ส ได้เป็นอย่างดี ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่
ชั้น3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเดิม)
ห้องปฎิบัติงานสนับสนุนทางการศึกษา 2
ข้อเสนอแนะ
1. บริเวณพื้นที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ จัดวางปะปนกัน
- ควรคัดแยกประเภทการใช้งานว่าเป็นวัสดุสำหรับงานพิธีการ  งานจัดแสดง งานจัดกิจกรรมนักศึกษา
- ควรมี ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละงาน
-  ฝ้าแพดาน ชำรุดเป็นรู 3 แผ่น ควรแจ้งเปลี่ยนแผ่นใหม่
2. ข้างทางเดิน ประตูทางออกไปอาคารใหม่
- เก้าอี้ชำรุด และ แผ่นฝ้าชำรุด วางอยู่ข้างทางเดินประตูทางออกไปอาคารใหม่ ควรแจ้งซ่อม [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน สิงหาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือน สิงหาคม 2558

ผลการตรวจประจำเดือนสิงหาคม 2558
วันที่ตรวจ วันอังคารที่ 2 กันยายน 2558
คะแนนที่ได้ 90 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 75
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ
โซนเคาน์เตอร์ Information
-          ควรจัดเก็บสายไฟ สายโทรศัพท์ในเคาน์เตอร์ Information
-          จัดทำป้ายระเบียบการใช้ห้องสัมมนากลุ่มย่อย
-          จัดเก็บกระดาษลูกฟูกในห้องล็อคเกอร์
โซนวารสาร
-          เอกสาร/สิ่งของที่อยู่ระหว่างดำเนินการควรมีป้ายบอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ
-          ชั้นวารสารฉบับล่วงเวลาควรมีป้ายบอก
บอร์ด 5ส
-          จัดทำบอร์ดภาพก่อนทำ หลังทำ กิจกรรม 5ส
ข้อดีที่พบ
-          สมาชิกในกลุ่มร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส อย่างพร้อมเพรียง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Bic cleaning day ปี 58

Bic cleaning day ปี 58 กับงานทำบุญครบรอบ คล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง
งานแรกก่อน เริ่มต้นด้วยการสะสาง
ผมเคยประสบปัญหาเรื่องรูปพระพุทธรูป ไม่กล้าทิ้ง กลัวจะบาป จนมีเก็บเต็มไปหมด
จึงอยากจะนำเรื่องมาแชร์แลกเปลี่ยนซึ่งไม่มีผิดหรือถูก
ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Before Action Review : BAR กลุ่มอินทนิล

กิจกรรมวัน Big Cleaning Day  ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม  2558
Before Action Review : BAR  กลุ่มอินทนิล

1. เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม ได้แก่
1.1  ทำป้ายผู้รับผิดชอบบริเวณโต๊ะทำงาน  ตู้เอกสาร  สันแฟ้มต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่ม
1.2  จัดบอร์ด 5 ส ประจำกลุ่ม และให้เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่ม
1.3  จัดเก็บสายไฟ  สาย Lan สายโทรศัพท์ และอื่น ๆ บริเวณใต้เคาน์เตอร์วารสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
1.4  คัดแยกเอกสาร และจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. เป้าหมายรวมที่คิดว่ามีข้อจำกัด
2.1  พื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มบางส่วน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ยังไม่แล้วเสร็จ
3. แนวทางในการแก้ไขข้อจำกัด
3.1  รอการปรับปรุงพื้นที่ให้แล้วเสร็จ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

5S@Home

” การทำความสะอาด ทำให้คนมีความสุขและนำพาช่วงเวลาดี ๆ มาให้เรา “
5ส ที่บ้าน  สำหรับผู้เขียนซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย…   ดูที่ Maneer10

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR กลุ่มแก้วเจ้าจอม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ที่ 23 – 25 เม.ย. 2557

BAR และ AAR กลุ่มแก้วเจ้าจอม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ 23 – 25 เม.ย. 2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR กลุ่มพัฒนา : วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2557

BAR (Before Action Review) กลุ่มพัฒนา
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
BAR
AAR (After Action Review) กลุ่มพัฒนา
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
AAR

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กลุ่ม Edutainment ประจำปี 2557

Before Action Review : BAR
สรุปผลการทำกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day ประจำปีพ.ศ. 2556
กลุ่ม Edutainment ระหว่างวันที่  23 – 25 เมษายน   2557
1. เป้าหมาย (ของกลุ่ม) ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้คืออะไรบ้าง
1.1. สำรวจ/สะสาง ห้องเก็บของที่อยู่ภายในของห้องบริการโสตทัศนศึกษา
1.2. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
1.3. สะสางเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน (บางส่วน)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR : Big Cleaning Day กลุ่ม Info Tech ปี พ.ศ.2557

Before Action Review : BAR
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปีพ.ศ. 2557
วันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ.2557

กลุ่ม Info Tech งานบริการสารนิเทศ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
*************

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา เดือนตุลาคม 2556

กลุ่มโยทะกา ขอรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส เดือนตุลาคม 2556 โดยทำการตรวจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางนิศาภัทร์ ยิ่งเฮงพูลศิริ และนางนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย ได้ผลการตรวจ 92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน คิดเป็น 77% อยู่ในเกณฑ์ ดี และ

ข้อดีที่พบคือ
1. บุคลากรในกลุ่มโยทะกาให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ
2. มีการแก้ไขและปรับปรุงข้อเสนอแนะในการตรวจเมื่อเดือนกันยายน 2556 เรียบร้อยแล้ว ยกเว้น ป้ายหนังสือใหม่ “ชุมพร รอลงทะเบียน” ดำเนินการเสร็จแล้วควรดึงป้ายออก
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
1. ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาดบริเวณที่จอดรถเข็น และทำความสะอาดตู้บัตรรายการอย่างสม่ำเสมอ
2. ห้องพักหนังสือ – ป้ายหนังสือที่ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในตู้ีที่ไม่มีหนังสือวางไว้แล้ว ควรดึงออก

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »