Posts Tagged ‘AAR’

After Action Review : AAR) วันทำความสะอาดคร้ังใหญ่ 2558 กลุ่มทับทิม

1. ท่านมีเป้าหมายในการดำเนินงานกิจกรรมคร้ังนี้อย่างไร
สมาชิกกลุ่มร่วมมือดำเนินการสะสาง วัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่มดังนี้
1.1 สะสางเอกสารตู้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 10 ตู้ เพื่อจัดเก็บตามป้ายที่กำหนด โดยสามารถเข้าถึงเอกสาร และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
1.2 สะสางจัดเก็บ และแบ่งประเภทสิ่งของที่นักศึกษาลืมไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น เอกสาร และวัสดุ และบัตรต่างๆ
1.3 จัดทำป้ายบอกรายละเอียดในลิ้นชักเคาน์เตอร์บริการ เช่น ประเภทของแบบฟอร์ม และเอกสารที่รอผู้ใช้บริการรอรับ เป็นต้น
1.4 กำหนดจุดที่จัดวาง และป้ายระบุหมวดรถเข็นหนังสือรับส่งทรัพยากรสารนิเทศภายในสถาบัน
1.5 ดำเนินการจัดทำบอร์ด 5 ส.
2. เป้าหมายที่บรรลุเกินคาด เนื่องจากต้องเปิดให้บริการห้องสมุด สมาชิกในกลุ่มมีความพยายามในการแบ่งเวลาในการให้บริการ และสะสาง ร่วมจัดทำ 5 ส. ด้วยกัน
3. เป้าหมายที่บรรลุน้อย จัดทำอบร์ด 5 ส. ยังไม่แล้วเสร็จ
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรสนับสนุนอุปกร์ทำความสะอาด เช่น ผ้า น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

After Action Review : AAR กลุ่มGood Luck

การทบทวนหลังทำกิจกรรม 5 ส (After Action Review: AAR)
ในวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2558
ของกลุ่ม Good luck  (งานสนับสนุนทางการศึกษา)
ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 – วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ณ  สำนักหอสมุดกลาง  สจล.
ตามเอกสารแนบAAR’58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR = After Action Review: กลุ่มกาสะลอง งานบริการสารนิเทศ

AAR : กลุ่ม กาสะลอง งานบริการสารนิเทศ
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ศ.2558
AAR_58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

After Action Review: AAR วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปีพ .ศ. 2558 วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558 กลุ่มไอที งานเทคโนโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

1. เป้าหมายในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้คืออะไรบ้าง?
1.1 จัดพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน
1.2 สะสางเอกสารและสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่
1.3 จัดทำป้ายและปรับปรุงป้ายที่ชำรุด
1.4 ปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส และบอร์ดตารางปฏิบัติงาน
1.5 สะสางและจัดเก็บเอกสารโต๊ะปฏิบัติงาน
1.6 ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
2. เป้าหมายข้อใดที่บรรลุผลเกินคาดเพราะเหตุใด
- ไม่มี -
3. เป้าหมายข้อใดที่บรรลุผลน้อย หรือไม่ได้ผลเลย เพราะเหตุใด?
ข้อ 1.4 ปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส เนื่องจากบุคลากรต้องให้บริการและประสานงานกับส่วนงานต่างๆ และไม่ได้ปิดบริการห้องสมุด (บริการห้องอินเทอร์เน็ต ชั้น 2 อาคารใหม่) ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงบอร์ดได้ตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ รอดำเนินการในช่วงเวลาอื่น
4. หากจะมีการทำงานเช่นนี้ มีคำแนะนำให้ปรับปรุงตรงไหนบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งหมด
1. ควรปิดบริการห้องสมุด เพื่อให้สามารถทำกิจกรรม 5ส ได้ตามเป้าหมาย
2. ควรวางแผนและแบ่งงานให้บุคลากรรับผิดชอบอย่างเหมาะสม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR กลุ่มแคแสด Big Cleaning Day วันที 23-25 เมษายน 2557

BAR (Before Action Review) และ AAR (After Action Review)
กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
BAR and AAR 2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR กลุ่มแก้วเจ้าจอม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ที่ 23 – 25 เม.ย. 2557

BAR และ AAR กลุ่มแก้วเจ้าจอม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ 23 – 25 เม.ย. 2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR กลุ่มพัฒนา : วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2557

BAR (Before Action Review) กลุ่มพัฒนา
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
BAR
AAR (After Action Review) กลุ่มพัฒนา
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
AAR

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กลุ่ม Edutainment ประจำปี 2557

Before Action Review : BAR
สรุปผลการทำกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day ประจำปีพ.ศ. 2556
กลุ่ม Edutainment ระหว่างวันที่  23 – 25 เมษายน   2557
1. เป้าหมาย (ของกลุ่ม) ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้คืออะไรบ้าง
1.1. สำรวจ/สะสาง ห้องเก็บของที่อยู่ภายในของห้องบริการโสตทัศนศึกษา
1.2. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
1.3. สะสางเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน (บางส่วน)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กลุ่มแคแสด

BAR และ AAR กลุ่มแคแสด   รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา
BAR
AAR

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กลุ่มพัฒนา

BAR และ AAR กลุ่มพัฒนา  วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา
BAR
AAR

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »