Posts Tagged ‘BAR’

BAR ในวัน Big Cleaning Day ของกลุ่มแก้วเจ้าจอม

สรุปการทำ BAR ในวัน Big Cleaning Day ของกลุ่มแก้วเจ้าจอม
วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Before Action Review : BAR กลุ่ม Edutainment

Before Action Review : BAR กลุ่ม  Edutainment
BAR เป้าหมายกิจกรรม 5ส ในวัน Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ. 2554
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 มีดังนี้

ทำความสะอาด ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ ตู้ ชั้นเก็บเอกสารและอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงาน
ปรับปรุงป้ายต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
สะสาง/จัดเก็บ เอกสารและสิ่งของส่วนตัว

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR : กลุ่ม Info Tech

เป้าหมายกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day ประจำปีพ.ศ. 2554
กลุ่ม Info Tech งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Before Action Review : BAR กลุ่มแคแสด

Before Action Review : BAR กลุ่มแคแสด
กิจกรรมวัน Big Cleaning Day ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2553
จากการตรวจ กิจกรรม 5 ส   3 ครั้ง ที่ผ่านมาสามารถสรุปประเด็นที่จะทำ  BAR ได้ดังนี้

กิจกรรม 
พื้นที่ดำเนินงาน 
วิธีดำเนินงาน 
วันที่ดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ 

สะสางเอกสาร
ชั้น 1 – 3  ห้องปฏิบัติงานงานบริการ(ห้องหลังเคาน์เตอร์)/ ห้องปฏิบัติงานวารสาร/ ห้องปฏิบัติงานโสตฯ/ ห้องหอจดหมายเหตุ/ ห้องหนังสือทั่วไป/ ห้องอ้างอิง
ดำเนินการตามหลักการทำลายเอกสาร/ แบบบันทึกรายการแฟ้ม
26 – 27 เม.ย. 53
เกษรา,  ศรีไพร,  ศรีเพ็ญ,  พรวริน,  ยุพิน,  เสริมศรี,  นิภารัตน์,   ปราณี

แยกหนังสือทั่วไปภาษาต่างประเทศ(ที่รอขึ้นชั้น)
ชั้น 3 – ห้องหนังสือทั่วไป
แยกตามหมวดย่อย/ จัดเรียงตามเลขเรียกหนังสือ
26 – 27 เม.ย. 53
ชุติมา,  พรนภา,  วลีพร,  พิจิตรา,  สมพงษ์,  [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR ?

BAR (Before Action Review)  หรือการเรียนรู้ก่อนการทำงาน นั้น  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  ท่านกล่าวไว้ว่า BAR เป็นตัวช่วยสัญชาติไทยที่คิดขึ้นโดย ผศ.วิบูลย์ วัฒนาธร แห่ง ม.นเรศวร (ท่าน ผศ.วิบูลย์ เคยเป็นวิทยากร KM Workshop ให้สำนักหอสมุดกลางของเราเมื่อหลายปีก่อน) 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR : กลุ่มโยทะกา : Big Cleaning Day 2553

BAR (Before Action Review)
กลุ่มโยทะกา
กิจกรรมวัน Big Cleaning Day ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2553

กิจกรรม
รายละเอียด/ขั้นตอน
วัน เดือน ปี
ผู้รับผิดชอบ

1.เข้าร่วมกิจกรรมวัน Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2553
-ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด
-ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสะสางเอกสาร
-ร่วมกิจกรรมในกลุ่มโยทะกา
-ร่วมทำกิจกรรม AAR
26 เม.ย.53
26 เม.ย.53
26-28 เม.ย53
28 เม.ย.53
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน

2.สะสาง/จัดเก็บ เอกสารและสิ่งของส่วนตัว
-สะสาง/จัดเก็บ เอกสารและสิ่งของที่โต๊ะส่วนตัว และโต๊ะปฏิบัติงาน-เอกสาร และสิ่งของที่ใช้จัดเก็บให้เรียบร้อย-เอกสาร และสิ่งของที่ไม่ใช้ จำหน่ายออก
26 เม.ย.53
ทุกคน

3.ปรับปรุงป้ายต่างๆ/ดัชนีหน้าตู้
-ป้ายลำดับที่ติดจอดรถเข็นคันที่ 11-12-ป้ายผู้รับผิดชอบรถเข็นคันที่ 9, คันที12-ป้ายตู้ CA (3ชั้น)จำนวน 13ตู้-ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบตู้ CA-ทำดัชนีตู้ CA
-ทำดัชนีตู้ CE1-CE2
26-27 เม.ย.53
ทุกคน

4.สะสาง/แยก/จัดเก็บเอกสารในแฟ้ม
-สะสางเอกสารในแฟ้ม-แยกเอกสารที่จัดเก็บ/ไม่จัดเก็บ/เอกสารสำคัญ-เอกสารที่จัดเก็บจัดหมวดหมู่เข้าแฟ้ม-เอกสารที่ไม่จัดเก็บ ออกจำหน่าย-เอกสารสำคัญพิจารณาเข้าหอจดหมายเหตุ
-พิมพ์หมวดหมู่ที่สันแฟ้ม
-จัดเรียงแฟ้มเข้าชั้นเรียบร้อย
27-28 เม.ย.53
ทุกคน

5.ทำความสะอาดห้องปฏิบัติงาน/ห้องพักหนังสือ
-ทำความสะอาดตะแกรงครอบช่องแอร์, ตะแกรงครอบหลอดไฟ, โต๊ะประชุม, ตู้เอกสาร, ตู้กับข้าว, ชั้นหนังสือ, รถเข็น,คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและบริเวณพื้นห้อง
28 [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR: เป้าหมายกิจกรรม 5 ส

เป้าหมายกิจกรรม 5 ส ในวันBig Cleaning day ประจำปี 2553
กลุ่มดาวกระจาย งานบริการสารนิเทศ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
 Before Action Review (BAR)
1. ทำความสะอาดของห้องอ่านหนังสือ ชั้นหนังสือ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้องของป้ายกำกับชั้นหนังสือ
2. สะสางสิ่งของและเอกสารห้องปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นเรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR : กลุ่มพัฒนา

BAR ของกลุ่มพัฒนา สำหรับกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2553 มีเป้าหมาย คือ
1. ปรับปรุง / ปรับเปลี่ยนสันแฟ้มเอกสาร
2. สะสางและจัดเก็บห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
1-3 และห้องซ่อมบำรุงหนังสือ
3. สะสางและจัดเก็บโต๊ะทำงาน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR : เป้าหมายวันทำความสะอาดใหญ่ กลุ่ม Info Tech

เป้าหมายกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2553
กลุ่ม Info Tech งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
…………………………………………………………
BAR = Before Action Review
1. ห้องอเนกประสงค์
- ทำความสะอาดห้องอเนกประสงค์ ได้แก่ เครื่องครัว อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและ
สร้างนิสัยในการจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน และจัดทำป้ายที่จัดเก็บให้ชัดเจน
- สะสางเอกสารและคัดแยกวารสารที่บอกรับปี 2552 เพื่อเตรียมเย็บเล่ม
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ติดผนัง
- ปรับย้ายตำแหน่งบอร์ดติดผนังให้เหมาะสม เพื่อความสะดวกในการอ่านข่าว ประกาศ และ
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง
- ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดเก็บสายต่อพ่วงให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ
สืบค้นสารนิเทศ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR

วันนี้จะมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยในการทำ KM ซะหน่อยครับ
เครื่องมือที่ว่าก็คือ BAR : Before Action Review และ AAR : After Action Review เครื่องมือทั้ง 2 นี้คืออะไรและเราจะใช้งานเครื่องมือนี้ได้อย่างไร ตามมาอ่านกันเลยครับ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »