Posts Tagged ‘Big Cleaning Day’

BAR : กลุ่ม Info Tech

เป้าหมายกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day ประจำปีพ.ศ. 2554
กลุ่ม Info Tech งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การทำ AAR งาน Big Cleaning Day โดยคณะทำงานดำเนินงานกิจกรรม 5ส

สวัสดีค่ะ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาวหอสมุดกลางทุกท่าน
หลังจากที่พวกเราชาวสำนักหอสมุดกลาง ได้ร่วมทำกิจกรรมในงานวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2553 กันไปแล้วนั้น (เข้าใจว่าคงหายเหนื่อยกันแล้วนะคะ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR : กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ

กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
ประจำปี  พ.ศ. 2553   ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2553
1.  เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ คือ
1.1  สะสางเอกสารเพื่อรอจำหน่าย  75.5  กิโลกรัม  และแฟ้มเอกสารเพื่อทำลายจำนวน   66  แฟ้ม
1.2  จัดแยกหนังสือจากคณะเทคโนโลยีเกษตรเดิมให้ตรงตามหมวดหมู่ได้หมด   ได้แก่ หมวด H,Q,S,T
1.3 จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยได้จำนวน 6 จุด  ได้แก่  ห้องหนังสืออ้างอิง, ห้องปริญญานิพนธ์, ห้องโสตทัสนวัสดุ, เคาน์เตอร์บริการ, โซนบริการอินเทอร์เน็ตชั้น 1 และโซนบริการ WebPAC  ชั้น 1
1.4 ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  173  เครื่อง
1.5 จัดเก็บวิทยานิพนธ์ที่มาจากห้องสมุดคณะเทคโนโลยีเกษตรให้ตรงตามหมวดหมู่
2.  สิ่งที่ได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
2.1  ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสะสางเอกสารเอกสารได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
2.2  ได้เพิ่มจุดพันสายไฟจากเป้าหมาย 5 จุด  เป็น 6 จุด คือบริเวณห้องโสตทัศนวัสดุ
3.  สิ่งที่ได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
3.1  การคัดแยกหนังสือจากคณะเกษตรเดิมให้ตรงตามหมวดหมู่ไม่บรรลุตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนดไว้ 3 วัน  เนื่องจากมีจำนวนหนังสือมากและผู้ปฏิบัติงานบางส่วนได้แบ่งออกไปช่วยงานอื่น ๆ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR : กลุ่มพัฒนา

AAR : กลุ่มพัฒนา
กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2553
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2553
1. เป้าหมาย (ของกลุ่ม) ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้ คืออะไรบ้าง
     – ปรับปรุง/เปลี่ยนสันแฟ้มเอกสาร
     – สะสางและจัดเก็บห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 1-3 และห้องทำงานซ่อมหนังสือ
     – สะสางและจัดเก็บโต๊ะทำงาน
2. เป้าหมายข้อใดที่บรรลุผลเกินคาด (ได้ผลดีเกินคาด) เพราะเหตุใด
     – ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มพัฒนาได้อย่างพร้อมเพรียงกัน
     – ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 1 มีการจัดเก็บหนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่ได้รับบริจาคประมาณ  2,770 เล่ม จากที่วางอยู่บนโต๊ะตรงกลางห้องก็นำมาจัดเรียงใหม่บนพาเลทตรงมุมห้องให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
      – ห้องทำงานซ่อมหนังสือ มีการเช็ดแผงไฟให้มีความสะอาดขึ้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Big Cleaning Day ปี 53 ของ กัญญาณัฐ

Big Cleaning Day ผ่านไป 2 วันแล้ว BAR ของตัวเองที่ตั้งใจไว้ว่า จะสะสางโต๊ะทำงาน และโต๊ะคอมพิวเตอร์ รวมถึง ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ (ที่ขอมาเพิ่มใหม่)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แบบฟอร์มกิจกรรม 5ส

สวัสดีค่ะ เช้าวันจันทร์ที่ 26 นี้ จะเป็นวันแรก (แต่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ) ของชาวหอสมุดกลาง ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2553 คณะทำงานดำเนินงานกิจกรรม 5ส  มีความเห็นว่าควรจะส่งแบบตรวจให้คะแนนกิจกรรม 5ส อีกครั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของแต่ละกลุ่ม ว่าในการตรวจครั้งใหญ่นั้น จะตรวจอะไรบ้าง รวมถึง ได้ส่งแบบฟอร์มอื่น ๆ เช่น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR : กลุ่มโยทะกา : Big Cleaning Day 2553

BAR (Before Action Review)
กลุ่มโยทะกา
กิจกรรมวัน Big Cleaning Day ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2553

กิจกรรม
รายละเอียด/ขั้นตอน
วัน เดือน ปี
ผู้รับผิดชอบ

1.เข้าร่วมกิจกรรมวัน Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2553
-ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด
-ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสะสางเอกสาร
-ร่วมกิจกรรมในกลุ่มโยทะกา
-ร่วมทำกิจกรรม AAR
26 เม.ย.53
26 เม.ย.53
26-28 เม.ย53
28 เม.ย.53
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน

2.สะสาง/จัดเก็บ เอกสารและสิ่งของส่วนตัว
-สะสาง/จัดเก็บ เอกสารและสิ่งของที่โต๊ะส่วนตัว และโต๊ะปฏิบัติงาน-เอกสาร และสิ่งของที่ใช้จัดเก็บให้เรียบร้อย-เอกสาร และสิ่งของที่ไม่ใช้ จำหน่ายออก
26 เม.ย.53
ทุกคน

3.ปรับปรุงป้ายต่างๆ/ดัชนีหน้าตู้
-ป้ายลำดับที่ติดจอดรถเข็นคันที่ 11-12-ป้ายผู้รับผิดชอบรถเข็นคันที่ 9, คันที12-ป้ายตู้ CA (3ชั้น)จำนวน 13ตู้-ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบตู้ CA-ทำดัชนีตู้ CA
-ทำดัชนีตู้ CE1-CE2
26-27 เม.ย.53
ทุกคน

4.สะสาง/แยก/จัดเก็บเอกสารในแฟ้ม
-สะสางเอกสารในแฟ้ม-แยกเอกสารที่จัดเก็บ/ไม่จัดเก็บ/เอกสารสำคัญ-เอกสารที่จัดเก็บจัดหมวดหมู่เข้าแฟ้ม-เอกสารที่ไม่จัดเก็บ ออกจำหน่าย-เอกสารสำคัญพิจารณาเข้าหอจดหมายเหตุ
-พิมพ์หมวดหมู่ที่สันแฟ้ม
-จัดเรียงแฟ้มเข้าชั้นเรียบร้อย
27-28 เม.ย.53
ทุกคน

5.ทำความสะอาดห้องปฏิบัติงาน/ห้องพักหนังสือ
-ทำความสะอาดตะแกรงครอบช่องแอร์, ตะแกรงครอบหลอดไฟ, โต๊ะประชุม, ตู้เอกสาร, ตู้กับข้าว, ชั้นหนังสือ, รถเข็น,คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและบริเวณพื้นห้อง
28 [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR: เป้าหมายกิจกรรม 5 ส

เป้าหมายกิจกรรม 5 ส ในวันBig Cleaning day ประจำปี 2553
กลุ่มดาวกระจาย งานบริการสารนิเทศ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
 Before Action Review (BAR)
1. ทำความสะอาดของห้องอ่านหนังสือ ชั้นหนังสือ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้องของป้ายกำกับชั้นหนังสือ
2. สะสางสิ่งของและเอกสารห้องปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นเรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR : กลุ่มพัฒนา

BAR ของกลุ่มพัฒนา สำหรับกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2553 มีเป้าหมาย คือ
1. ปรับปรุง / ปรับเปลี่ยนสันแฟ้มเอกสาร
2. สะสางและจัดเก็บห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
1-3 และห้องซ่อมบำรุงหนังสือ
3. สะสางและจัดเก็บโต๊ะทำงาน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »