Posts Tagged ‘CoP’

CoP กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ งานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ #3

สวัสดีค่ะ วันนี้มานำเสนอบันทึกการดำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CoP  ของงานเทคนิค ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3/2558 แล้ว และยังคงเป็นเรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพี่สุรีย์ บุหงามงคล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทำหน้าที่เป็น “คุณกิจ” รายละเอียดตามไฟล์แนบมาด้วยนี้ค่ะ ^_______^
CoP-Acq-3-2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP : ชุมชนนักปฏิบัติ งานสนับสนุนทางการศึกษา#3

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 -11.30 น. งานสนับสนุนทางการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  เรื่อง การจัดเรียงสื่อโสตทัศนวัสดุขึ้นชั้น โดยผู้ดำเนินการเป็นคุณอำนวย คือคุณสุปราณี สอนเจริญ รายละเอียดตามเอกสารแนบ การจัดเรียงสื่อโสตทัศนวัสดุขึ้นชั้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP : ชุมชนนักปฏิบัติ งานสนับสนุนทางการศึกษา#2 บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา ตอนที่ 1

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.30 -11.30 น. งานสนับสนุนทางการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 2 เรื่อง โดยผู้ดำเนินการเป็นคุณอำนวย คือคุณสุปราณี สอนเจริญ
1.การเตรียมความพร้อมห้องบริการโสตทัศนศึกษา ในหัวข้อ : บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา
2.การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
โดยผู้ดำเนินการเป็นคุณอำนวย คือคุณสุปราณี สอนเจริญ
ในหัวข้อ บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา ( ตอน 1) วัตถุประสงค์ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนี้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานห้องบริการโสตทัศนศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ห้องโสตทัศนศึกษา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP : ชุมชนนักปฏิบัติ งานสนับสนุนทางการศึกษา#1

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 งานสนับสนุนทางการศึกษา
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 2 เรื่อง ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP ชุมชนนักปฏิบัติ งานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ #2

วันนี้ เราพบกันอีกครั้งนะคะ .. CoP ครั้งที่ 2/2558 ของงานเทคนิค (พัฒนาฯ) ยังคงเป็นเรื่องของการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนการจัดหาฯ  CoP ครั้งที่ 2 นี้ เป็นขั้นตอนการจัดหา กรณี การต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน์ฐานเดิมที่เคยบอกรับไว้แล้ว ขั้นตอนก็จะน้อยลงกว่า การบอกรับฐานใหม่ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ
CoP-Acq-2-2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP ชุมชนนักปฏิบัติ งานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ #1

สวัสดีค่ะ วันนี้มีเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของงานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2558 มาให้พี่น้องชาวสำนักหอสมุดกลาง ได้อ่านกันค่ะ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
CoP-1-2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ชุมชนนักปฏิบัติ : CoP งานบริการสารนิเทศ ประจำปี 2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Cop งานบริการสารนิเทศ (แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วนค่ะ)

ตามที่ พี่ศรีไพร ได้ลงข้อมูลในการ Cop เรื่อง การแจ้งผลการจองทรัพยากรสารนิเทศผ่าน   E-mail ไปแล้วบางส่วน วันนี้น้องปุ้ยขอแก้ไขข้อมูลและเพิ่มเติมข้อมูลในบางส่วนนะค่ะ ตามเอกสารที่แนบเลยค่ะ  1.COP-request 2.form – holds หากมีคำแนะนำหรือติชมขอน้อมรับไว้   ณ ที่นี้นะค่ะ และหากมีสิ่งใดผิดพลาดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ^__^

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม KS-Time และ CoP ปี 2556

คลิกลิงค์ได้เลยค่ะ
https://docs.google.com/presentation/d/14nKVsNasikGF8BImtsHJeaYDnEBO53DjpimK7lB5IWA/present#slide=id.p

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สิ่งที่ได้จาก CoP งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

จากการเข้าร่วมกิจกรรม CoP งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ซึ่งได้จัดมาแล้ว 2 ครั้ง สิ่งที่ได้จากกลุ่มบุคลากรที่เข้าร่วม ดังนี้

แบบฟอร์มบันทึกคำถามและคำตอบ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงบางส่วนให้เหมาะสม เพื่อใช้งานร่วมกันต่อไป
การบันทึกคำถามและคำตอบควรชัดเจน เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
คู่มือรวบรวมวิทยานิพนธ์ สจล. ปี พ.ศ. 2543 สำหรับใช้แนะนำการเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรมแก่ผู้ใช้บริการ พิจารณาทำสำเนาคู่มือให้กับบรรณารักษ์ทุกห้องสมุด และเห็นควรเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันต่อไป
การสืบค้น WebOPAC และการใช้เมนู Material Type เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดได้ละเอียดมากขึ้น ร่วมกันพิจารณาเลือกประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อเสนองานเทคนิคดำเนินการกำหนดในระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Millennium ต่อไป
แหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับค้นคว้าหาคำตอบได้แก่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สกอ.บอกรับ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและสืบค้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดที่เผยแพร่ฉบับเต็ม ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »