Posts Tagged ‘Cop งานจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ’

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การจัดเรียงฯ : store room

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แบบฟอร์มคำร้องแจ้งรายการทรัพยากรที่หาไม่พบแก้ไขวันที่ 5 มิย. 55

ต่อเนื่องจาก COP งานจัดเรียงทรัพยากร วันที่ 5 มิย. ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มคำร้องแจ้งรายการทรัพยากรที่หาไม่พบ ได้สรุปออกมาดังไฟล์ที่แนบมานี้ค่ะ form book

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ ครั้งที่ 4

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ ครั้งที่ 4
จากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศ ครั้งที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

นางสาวอนงค์  คูคอน (คุณอำนวย)
นางศรีไพร  เกษดี
นางสาวนงลักษณ์  จำปาทิว
นางสาวสุกัญญา  ดำชมทรัพย์
นางอรทัย  ศรีทอง
นายอนุชา  เกิดวิบูลย์
นายอุทัย  ศรีสุข
นางธีราพร  มาวัน
นางศรีเพ็ญ  เทนอิสสระ
นายประพันธ์  สังข์ทองงาม
นางสาวพรนภา  แซ่อึ้ง
นางสาวสุกันยา  ตวนกู (คุณลิขิต)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »