Posts Tagged ‘Cop_IT’

งานไอที ประชุมเรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ(Cop)

ประชุมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
นายพริษฐ์กวินท์ รายงานความคืบหน้า นายคมสัน ทำการจดบันทึก
การเก็บประวัติได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนำประวัติที่เก็บมาทั้งหมดของอาคารเฉลิมพระเกียรติและห้องสมุดของคณะต่างๆ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel โดยผู้รับผิดชอบพิมพ์ประวัติ คือ นายคมสัน,นายอนุชา และนายพริษฐ์กวินท์
การดำเนินการต่อไป จะนำประวัติในรูปแบบ Microsoft Excel ส่งมอบให้นายธีรพงษ์ จัดเก็บในประวัติคอม พร้อมพัฒนาโปรแกรมแจ้งซ่อมให้ทันสมัยต่อไป
ตามแผนที่วางไว้ตัวโปรแกรมแจ้งซ่อมสามารถสืบค้นเครื่องและเจ้าของได้ด้วย ว่าอยู่งานไหน จบการประชุม
Act.by IT_Lib ^_^!!!

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องพัฒนาโปรแกรมแจ้งซ่อม

สรุปชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องพัฒนาโปรแกรมแจ้งซ่อม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555  ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการพิมพ์ประวัติคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ทำการสำรวจ จัดเก็บในรูปแบบของ Excel แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ
โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
1. นายคมสัน  การสมเพียร         และนายพริษฐ์กวินท์ นาควะรี  พิมพ์ประวัติคอมพิวเตอร์ในสำนักหอสมุดกลาง
2. นายอนุชา ยอดพรหม     พิมพ์ประวัติคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดคณะต่างๆ
แบบฟอร์มประวัติคอมพิวเตอร์  —–>  Computer 2555

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุป Cop ของกลุ่มงาน “ไอที”

สิ่งที่จะปรับปรุงแก้ไขจากกลุ่มงาน “ไอที” เนื่องด้วยปัญหา ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »