Posts Tagged ‘Create list’

Create List ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ …. ช่วยในการขนย้ายทรัพยากรสารนิเทศได้จริงหรือ!

ตามที่สำนักหอสมุดกลาง … ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างอาคารใหม่ เพื่อรองรับทรัพยากรสารนิเทศจำนวนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ เล่ม และการจัดให้มีบริการที่หลากหลายเพื่อให้ตรงใจและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ …  โจทย์หลักในการทำงานการขนย้าย? ทำอย่างไรที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาและีต้องมีประสิทธิภาพด้วย  ….  เพื่อใช้ในการการคำนวณและจัดเก็บจำนวนทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดที่มีอยู่ในทั้งห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องสมุดคณะ กัับพื้นที่ที่ให้บริการทั้งสองอาคารให้พอเหมาะ และสอดคล้องกับหมวดหมู่หนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้การจัดวางทรัพยากรสารนิเทศยังต้องคำนึงถึงประเภทผู้ใช้บริการได้แก่  นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยในแต่ละคณะด้วย ..  ผลที่ได้คือไม่ต้องไปสำรวจตัวเล่มที่ชั้น ไม่ต้องนับจำนวนหนังสือในแต่ละหมวดให้เสียเวลา …  โดยการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Millennium จากคำสั่ง Create List  ในการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาลได้อย่างง่ายดาย…  ใช้ทำอะไรบ้าง 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS-Time การใช้งานเครื่อง Pocket PC Inventory :09-03-2554

เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ เคาะสนิม โดยห้องสมุดคณะไอทีเป็นหนูทดลองมาแล้ว จะต้องใช้งานกันจริง ๆ แต่เนื่องจากว่าเครื่อง Pocket PC Inventory ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานมาก แบตเตอรี่หมด ทำให้โปรแกรมการใช้งานหายไปด้วย ต้องรอบริษัทเป็นหนึ่งมาดำเนินการลงโปรแกรมให้ใหม่ก่อนจึงจะสามารถใช้งานแนะนำการใช้งานจริงได้
KS-Time ครั้งนี้จึงขอนำเสนอด้วยโปรแกรม Power point (แห้ง ๆ ) เริ่มจากการ Export ข้อมูลจากโปรแกรม Millennium โมดูล Circulation โดยพี่ศรีไพร ร่วมนำเสนอ สำหรับการใช้งานเครื่อง Pocket PC Inventory อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจะทำเป็นคู่มือใช้งาน ซึ่งรอเครื่องใช้งานได้จริงแล้วจะจัดทำแบบมีภาพถ่ายประกอบด้วย น่าจะทำให้สามารถเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ฝากให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจหนังสือหรือทรัพยากรสารนิเทศ สามารถพิมพ์เป็นเอกสารไฟล์ Excel เพื่อนำไปสำรวจได้กับทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทแบบ Manual ทดลองเก็บข้อมูลด้วยตนเองหรือหากมีข้อสงสัยอะไร สามารถสอบถามหรือดูการปฏิบัติงานจริงจากพี่ศรีไพร ไฟล์แนบการ Export ข้อมูล  Create list และคู่มือ Pocket PC

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »