Posts Tagged ‘Gens’

สรุปสัมมนาวิชาการเรื่อง “จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ…เข้าถึง Gens”

                    สรุปสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 เรื่อง จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ เข้าถึง Gens           
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทลัยมหิดล ศาลายา
เอกสารเพิ่มเติม
Gen Y-Z

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปสัมมนาวิชาการเรื่อง จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ เข้าถึง Gens

สรุปสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 เรื่อง จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ เข้าถึง Gens
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทลัยมหิดล ศาลายา
 ผู้เข้าร่วม         1. นางสาวเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์
                        2. นางสาวพรทิพย์ แยงคำ
รายละเอียดตามเอกสารแนบนะคะ… Seminar_MU 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »