Posts Tagged ‘HR’

ณ วันเกษียณอายุราชการ

เมื่อชีวิตราชการของพี่ได้เดินทางมาถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  ดูที่Maneer12

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ

ผู้เขียนขอนำประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จบำนาญในปีเกษียณอายุราชการมาแลกเปลี่ยน  ดูที่ Maneer11

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

5 บุคลิกภาพที่ผู้นำควรปรับปรุง

ผู้นำไม่ต้องเป็นผู้บริหารก็ได้  แต่ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำ และมีผลสำรวจ 5 บุคลิกภาพที่ผู้นำควรปรับปรุง ดูที่ Maneer9

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Action Learning

ในงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ประจำปี 2556 ของสำนักหอสมุดกลาง  ได้เห็นผลงานจาก K-Sharing ที่เป็นรูปธรรม เช่น คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ที่ได้จากชุมชนนักปฏิบัติ  เลยมีความคาดหวังที่จะได้เห็นการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่ดี  และเห็นว่า Action Learning  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญ  ดูที่ Maneer5

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สุขภาพตัว สุขภาพองค์กร

ช่วงนี้ใกล้ถึงเวลาตรวจสุขภาพประจำปี ที่สถาบันจัดให้บริการ  ก็เลยมีบทความที่อุปมาอุปไมยสุขภาพตัว กับสุขภาพองค์กร มาฝากค่ะ ดูที่ Maneer4

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ท่วงทีที่บอกความล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้น

การที่ผู้บริหารทำท่าทางประหนึ่งว่าตนเองรู้ไปหมดทุกเรื่อง  ยึดติดอยู่กับวิธีการทำงานแบบดั้งเดิม และไม่ใส่ใจปัญหา
อ่านต่อที่ Maneer2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »