Posts Tagged ‘KMITL SSL VPN’

วิธีการเข้าใช้ระบบ KMITL SSL VPN สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากภายนอกสถาบันฯ

ช่วงนี้จะมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โทรมาสอบถามการดาวโหลดข้อมูลนอกสถาบันเป็นประจำ ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำคู่มือการเข้าใช้และประชาสัมพันธ์ไปแล้วแต่เนื่องจากว่า การรับเปลี่ยนหน้า webpage ของสำนักหอสมุดกลาง วิธีการเข้าใช้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง วันนี้จึงขอแนะนำการเข้าใช้ ระบบ KMITL SSL VPN  ซึ่งสำนักวิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ ที่ต้องการสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักหอสมุดกลาง สำหรับบรรณารักษ์ก็สามารถแนะนำการเข้าใช้ ซึ่งได้ประสานกับผู้ดูแล Website ห้องสมุดให้แขวนคู่มือนี้ไว้ที่ เมนู (สืบค้นนอกสถาบัน KMITL SSL VPN ) ตรงหน้า Website ของสำนักหอสมุดกลางต่อไปคะ
วีธีการเข้าใช้ ระบบ KMITL SSL VPN 2554

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »