Posts Tagged ‘Library Tour’

สรุปผลการจัดกิจกรรม Library Tour (บริการนำชม) ปี 2557

จากการจัดกิจกรรม Library Tour (บริการนำชม) นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตารางทัวร์ห้องสมุด

สืบเนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 – 30 พฤศจิกายน 2557  งานบริการสารนิเทศ ได้จัดบริการฝึกอบรมและนำชมการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะและวิทยาลัย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การบริการนำชมห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

เรียนแจ้ง พีๆ น้องๆ สำนักหอสมุดกลาง ทุกๆ ท่านค่ะ หลังจากที่ได้รับกำหนดการฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 จากพี่รัตนา
ก็ได้ดำเนินการจัดทำตารางกำหนดการเพื่อขอความอนุเคราะห์ พี่ๆ น้อง ๆ ในงานบริการทุกๆ งาน เพื่อร่วมเป็น วิทยากรนำชม (ไกด์)
ตาม file แนบนะคะ tour 57 โดยกำหนดการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 –  27 พ.ย. 2557
และจากการจัดชุมชนนักปฏิบัติ  Cop นำชม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา พี่ศรีไพรได้มอบหมายให้จัดทำแยกเป็นรายบุคคล ตาม file แนบ tour 57_nameและเส้นทางการนำชม ที่ปรับปรุงใหม่ ตาม file แนบ ontour รวมถึง ข้อมูลที่ต้องแนะนำในการนำชมห้องสมุด script57 และตัวอย่าง passport ด้านหน้า และด้านหลังของ passport ที่ให้นศ. ประเมินการนำชมด้วย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

นำชมห้องสมุด (Library Tour);นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บริการนำชมห้องสมุด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดวันที่ 18,21-22 มิถุนายน 2555 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 199 คน จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม   สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยทีมงานอบรม พี่รัตนา เลิศสุกสว่าง นำชมโดย พี่ศรีเพ็ญ เทนอิสสระ, พี่สมัย ลุกิเลศ พรทิพย์ แยงคำ นิภารัตน์ ศรีสุชาติ และศรีวรรณ เกิดศิริ  (ไฟล์แนบรายละเอียดนำชม tour )

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »