Posts Tagged ‘PEA 1.52’

การจัดเก็บข้อมูลอัตราการใช้งานที่นั่ง ครั้งที่ 3/2553

สวัสดีค่ะ ชาวblog@cl ทุกท่าน เสาร์-อาทิตย์ ไม่ได้เข้ามาเขียนเพราะหลบร้อนที่กรุงเทพฯ ไปเจอร้อนกว่าที่ชายทะเลเมืองจันท์ (ชายหาดเจ้าหลาว)
เริ่มเลยละกัน ขอแจ้งกำหนดวันที่ต้องเก็บข้อมูลอัตราการใช้งานที่นั่ง ครั้งที่ 3/2553 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553
วิธีจัดเก็บ ให้นับที่นั่งที่ถูกใช้งานวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้านับในช่วงเวลา 8.30 – 12.30 น.
ช่วงบ่ายนับในช่วงเวลา 12.30- 16.30 น. ซึ่งในแต่ละช่วงนับเพียง 1 ครั้งเท่านั้นนะค่ะ ไม่ต้องนั่งนับทั้งวัน
ข้อควรระวัง หากมีจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นมาอย่าลืมแก้ไขจำนวนเต็มของเก้าอี้ด้วยนะค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ความรวดเร็วในการดำเนินงานทางเทคนิค

ขอโทษนะคะ ที่ส่งการบ้านช้า (รับสารภาพว่า ลืมค่ะ) คิดว่าแค่ข้อ 3.5
ถึงจะมาช้า แต่ก็มาแล้วนคะ …
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ความรวดเร็วในการดำเนินงานทางเทคนิค (ปีการศึกษา)
ผู้รับผิดชอบ งานเทคนิค (การปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ) และงานบริการสารนิเทศ
………………………………………………
    ประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การกรอกแบบบันทึกข้อมูลการดำเนินงานทางเทคนิค
ข้อสังเกตุ
- แบบบันทึกข้อมูลการดำเนินงานทางเทคนิค ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ความรวดเร็วในการดำเนินงานทางเทคนิค (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.8 เดิม) มีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 11 ขั้นตอน
- แบบบันทึกข้อมูลการดำเนินงานทางเทคนิค ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ความรวดเร็วในการดำเนินงานทางเทคนิค (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.8 เดิม) ที่แนบไปพร้อมกับตัวเล่มนั้น บางเล่มขาดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 คือ ตรวจรับพัสดุทรัพยากรสารนิเทศ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2 คือ บันทึกรายการทางบรรณานุกรมเบื้องต้นใน Acquisition Module
คำชี้แจงคือ
- แบบบันทึกข้อมูลการดำเนินงานทางเทคนิค ที่ขาดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 และ 2 นั้น เป็นทรัพยากรสารนิเทศ ที่ได้รับบริจาค [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ความถูกต้องในการจัดชั้น

กลุ่ม 4  ความถูกต้องในการจัดชั้น
1. ประเด็นต่างๆ ของตัวบ่งชี้ที่ลงมือปฏิบัติ
-ความถูกต้องในการจัดชั้น
-การแจ้งล่วงหน้าการตรวจชั้นของหมวดหมู่ที่ตรวจสอบของคณะกรรมการ.
-การตรวจสอบป้ายบอกหมวดหมู่ของชั้นให้ถูกต้อง เช่น ต้องมีการขยายชั้นหนังสือ , ต้องมีการปรับป้ายชั้นให้ถูกต้อง
2. ข้อสรุป เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดชั้นเพื่อการพร้อมตรวจ
-มีการจัดชั้นอยู่ตลอดเวลา
-ระหว่างการจัดชั้นก็ให้มีการตรวจสอบหนังสือข้างเคียงให้ถูกต้อง
-ร่วมกันหาวิธีการป้องกันหนังสือหลงชั้น และหลงห้องสมุด เช่น การติดสติกเกอร์ที่สันของหนังสือ
-จัดให้มีบรรณารักษ์ตรวจชั้นมากขึ้น
-มีการเช็คและแก้ไขข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ตรงกับสถานะของหนังสือ เช่น หนังสือซ่อม ต้องเปลี่ยนสถานะเป็น IN REPAIR เป็นต้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ค่าจ้างบุคลากรต่อการบันทึกทรัพยากรสารนิเทศเบื้องต้น (ปีการศึกษา)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ค่าจ้างบุคลากรต่อการบันทึกทรัพยากรสารนิเทศเบื้องต้น (ปีการศึกษา)
ผู้รับผิดชอบ งานเทคนิค (การปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ) และงานบริหาร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ค่าจ้างบุคลากรต่อการบันทึกรายการทรัพยากรสารนิเทศเบื้องต้น
1 มากกว่า หรือ เท่ากับ 15
2 10 – 14 บาท
3 น้อยกว่า 10 บาท
สูตรคำนวณ
ค่าจ้างบุคลากรสำหรับการบันทึกฯ = จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมด X ค่าแรงในการปฏิบัติงานต่อชั่วโมง
ค่าจ้างบุคลากรต่อการบันทึกฯ = ค่าจ้างบุคลากรสำหรับการบันทึกฯ
จำนวนทรัพยากรสารนิเทศที่ผ่านการบันทึกฯ ทั้งหมด
การแปลความหมาย
- ค่าใช้จ่ายต่อการบันทึกรายการทรัพยากรสารนิเทศเบื้องต้น มีค่าต่ำ จะถือว่า ดี
- ค่าใช้จ่ายต่อการบันทึกรายการทรัพยากรสารนิเทศเบื้องต้น มีค่าค่อนข้างสูง ต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ เกณฑ์การประเมิน / ค่าจ้างบุคลากรต่อการบันทึกฯ
- ผลลัพธ์จากการคำนวณค่าใช้จ่ายต่อการบันทึกฯ เมื่อปีที่แล้ว เท่ากับ 9.36 บาท ตามตารางเกณฑ์การประเมินได้ 3 คะแนน
ข้อสังเกตุ
- ค่าจ้างบุคลากรต่อการบันทึกรายการทรัพยากรสารนิเทศเบื้องต้น เพิ่มขึ้นทุกปี
- ผลลัพธ์จากการคำนวณค่าใช้จ่ายต่อการบันทึกฯ ในปีต่อ ๆ ไปจะมีค่าค่อนข้างสูงขึ้นตามค่าจ้างของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี คะแนนตามตารางเกณฑ์การประเมินก็จะน้อยลง
- จากสูตรการคำนวณ และเกณฑ์การประเมินข้างต้น ภายใน 3 ปี ก็จะไม่ได้คะแนน
ข้อเสนอแนะ
- ควรเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินจากค่าจ้างบุคลากรต่อการบันทึกรายการทรัพยากรสารนิเทศเบื้องต้น เป็น ร้อยละของการบันทึกรายการทรัพยากรสารนิเทศเบื้องต้น ต่อการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การเข้าถึงบริการและแหล่งข้อมูลได้โดยตรงจากโฮมเพจ

แบ่งหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 3 หัวข้อ
1. หัวข้อที่ประเมิน 14 หัวข้อเมื่อดูโดยระเอียดแล้วยังขาดอยู่ 4 หัวข้อได้แก่ การบริการยืม, บริการยืมระหว่างห้องสมุด, การฝึกอบรมผู้ใช้บริการ, ข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนหัวข้อที่เหลือมีบางหัวข้อที่ต้องเพิ่มคำ เช่น หัวข้อ ที่อยู่ของห้องสมุด ต้องเพิ่มคำว่า “ที่ตั้ง” เป็นต้น ซึ่งในหัวข้อที่ประเมิน 14 หัวข้อนี้ รองผู้อำนวยการ อ.พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล เสนอว่า “หัวข้อที่ประเมินอาจไม่จำเป็นต้องครบทุกหัวข้อ” แต่ทางสมาชิกได้ออกความเห็นว่า ควรจะครบทุกหัวข้อ สำหรับแนวทางการประเมินนั้นมีอยู่ 3 แนวทางและมีอยู่ด้วยกัน 7 หัวข้อ สมาชิกเห็นว่า ให้คงไว้เหมือนเดิมไม่ต้องปรับเปลี่ยน
[...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อัตราการใช้งานที่นั่ง (ปีการศึกษา)

KA : Knowledge Asset
ประเด็นของตัวบ่งชี้ที่ ลปรร. พบ 2 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 : วิธีปฏิบัติ ในการนับเก้าอี้ที่ถูกใช้งาน จากการลปรร. มี 2 วิธี คือ
- มีการนับเก้าอี้ที่ถูกใช้งาน ตามข่วงเวลาที่กำหนด ช่วงเวลาละ 1 ครั้ง
- มีการนับตลอดทุกช่วงเวลา โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนับ และสรุปยอดแต่ละช่วงเวลา ตอนสิ้นวัน
ผลที่ต้องการ : กำหนดแนวทางการนับเก้าอี้ที่ถูกใช้งานให้ตรงกัน คือช่วงเวลาละ 1 ครั้งเท่านั้น
ประเด็นที่ 2 : ปัญหาและอุปสรรค
- ช่วงเวลาที่มีการจัดเก็บข้อมูล พบว่าบางห้องสมุดจะมีเก้าอี้ที่ถูกใช้งานน้อยกว่าช่วงที่ไม่ได้เก็บข้อมูล
ข้อเสนอแนะ : อาจขอปรับช่วงเวลาของห้องสมุดคณะให้สอดคล้องกับการเข้าใช้งานที่นั่งอ่าน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าห้องสมุดแต่ละที่ มีที่นั่งอ่านเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริการหรือไม่
KM : Process : กระบวนการและรายละเอียดการดำเนิน การจัดเก็บข้อมูลของตัวบ่งชี้ที่ลปรร.
วิธีปฏิบัติ
1.  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ  ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
  ภาคเรียนที่ 1 เก็บข้อมูลเดือนสิงหาคม (16 – 22 [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ค่าจ้างบุคลากรต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ค่าจ้างบุคลากรต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
ผู้รับผิดชอบ งานบริหาร และงานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

ค่าจ้างบุคลากรต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสานิเทศ

1

มากกว่าหรือเท่ากับ 90 บาท

2

60-89 บาท

3

น้อยกว่า 60 บาท

ค่าจ้างบุคลากรสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
   =  จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมด x ค่าแรงในการปฏิบัติงานต่อชั่วโมง
ค่าจ้างบุคลากรต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
  =  ค่าจ้างบุคลากรสำหรับการวิเคราะห์ฯ/จำนวนทรัพยากรสารนิเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ทั้งหมด       
จากสูตรคำนวณจะเห็นได้ว่า
-ค่าใช้จ่ายต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศมีค่าต่ำ จะถือว่าดีมีประสิทธิภาพ
-ค่าใช้จ่ายต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศมีค่าสูง จะถือว่าต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ปัญหา

ค่าจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นทุกปีแต่จำนวนทรัพยากรสารนิเทศน้อยลงทำให้ค่าใช้จ่ายต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศมีค่าสูงขึ้นจะถือได้ว่าไม่เป็นผลดีต่อบุคลากร
งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศน้อยลงทำให้ค่าใช้จ่ายต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศมีค่าสูงขึ้น จะถือได้ว่าไม่เป็นผลดีต่อบุคลากรเช่นกัน
ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศมีผลต่อระยะเวลาในการวิเคราะห์ เช่นการดำเนินงานสำหรับเอกสารตีพิมพ์ที่ไม่ใช่เอกสารจัดจำหน่ายจะใช้เวลานานเนื่องจากไม่มีสำเนาข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ และการวิเคราะห์ทรัพยากรภาษาไทย จะมีปัญหาอุปสรรคมากกว่าทรัพยากรสารนิเทศต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศมีค่าสูงขึ้น จึงเป็นผลทำให้บุคลากรไม่มีความมั่นคงในการทำงาน เนื่องจากเอาค่าจ้างเป็นตัวตั้งเฉพาะงานเทคนิคงานเดียวนั้น

ข้อเสนอแนะ
-ควรเปลี่ยนตัวบ่งชี้ 3.6 ค่าจ้างบุคลากรต่อการวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ และเสนอตัวบ่งชี้ ร้อยละของความถูกต้องในการบันทึกรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลโปรแกรม Millenium
 

 
 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

KA : Knowledge Asset
1. กลุ่มตัวอย่าง
วิธีคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
- การสุ่มโดยวิธีแบ่งชั้น 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในทางปฏิบัติไม่สามารถแยกกลุ่มได้จากจำนวนครั้งการเข้าใช้บริการ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้สูตรการคำนวณตามคู่มือฯ พ.ศ. 2552 ได้
- ข้อเสนอแนะของกลุ่มควรใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามคู่มือระบุ จำนวน 1,100 คน โดยไม่แยกกลุ่มแบบวิธีแบ่งชั้น และใช้สูตรการคำนวณการแบ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่างสำหรับแต่ละห้องสมุดตามคู่มือ หน้า 27 ข้อ 1 และ ข้อ 2
2.การคำนวณค่าร้อยละจากระดับความพึงพอใจ
- เนื่องจากที่ผ่านมาห้องสมุดประสบปัญหาการคำนวณค่าร้อยละจากระดับความพึงพอใจ (ระดับ 1 – 5 ) ซึ่งการนำค่าระดับไปใช้คำนวณได้นำตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปใช้คำนวณทำให้ผู้ใช้บริการที่เลือกตอบค่าระดับ 1-2 ขาดหายไป
- ข้อเสนอแนะของกลุ่ม เห็นว่าควรนำค่าระดับความพึงพอใจทุกระดับมาใช้คำนวณ จึงขอฝากหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลความพึงพอใจ กำหนดเกณฑ์การคำนวณค่าร้อยละ เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »