Posts Tagged ‘ประกันคุณภาพ’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส. กลุ่มส้มหล่น

ประจำเดือน มิถุนายน 2561
พื้นที่รับผิดชอบ ชั้น2-6โซน B
วันที่ตรวจ  25 มิ.ย. พ.ศ. 2561
คะแนนทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจได้คะแนน 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- หลังเลิกงานจัดเก็บอุปกรณ์ พื้นที่ปฎิบัติงานให้เรียบร้อยทุกครั้ง
ผู้ตรวจ พิจิตรา,เพ็ญชิต

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การประเมินคุณภาพภายใน

วันนี้  เวลา 11.00-12.10 น.  ได้เข้าร่วมฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ดูงานประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555  ได้ไปศึกษาดูงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  จัดโดยส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สจล.  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่  19  มกราคม  2555  ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง  “การจัดทำประกันคุณภาพแนวคิดขั้น พื้นฐาน 9 องค์ประกอบ” จัดโดยส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สจล. โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นวิทยากร
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การประกันคุณภาพ

ได้ไปประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 แทน อ.พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล รองผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554  เวลา 09.30-12.35 น.  ณ ห้องประชุม 704 อาคารกรมหลวงฯ  มีข้อมูลที่จะบอกต่อ ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการนำ SLA มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานห้องสมุด กลุ่มที่ 6

สรุปผล    การนำ SLA มาเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานห้องสมุด
กลุ่ม 6
วันที่   18   พฤษภาคม    2554

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2553

เรียน  พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาวหอสมุดกลางทุกท่าน
วันนี้ขอมา Update  เรื่องการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2553  ให้พวกเราได้ทราบกันนะคะ  ก่อนอื่นต้องขอเล่าให้ทราบก่อนนะคะว่า  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 IQA Manual 2010 (November2010)121153 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกับกับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไปนั้น
ดังนั้น สำนักหอสมุดกลาง  จะปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2553

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ภาระกิจสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 53

จากสถานการณ์ไม่สงบของบ้านเมือง (หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็ววัน)  รัฐบาลประกาศหยุดราชการ 17-21 พ.ค. ทำให้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเลื่อนไปหมด เราจะจัดการอย่างไรกันดี
1. ประกันคุณภาพ
- บันทึกการใช้งานที่นั่งอ่านจากเดิม 17-21 พ.ค. เป็น 24-27 พ.ค.
- รับการตรวจจัดเรียงหนังสือบนชั้นเดิม 19-21 พ.ค. (ยังไม่แจ้ง..กรรมการแจ้งด้วยนะคะ)
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจทุกห้องสมุดเพื่อรายงานผลไปส่วนงานประกันคุณภาพภายในเดือนพ.ค. เร่งกันหน่อยนะคะ
2. ตรวจกิจกรรม 5 ส ของสำนักฯ (วันที่เท่าไหร่น้อ…น้องเล็ก)
3. ทำบุญสำนักหอสมุดกลาง วันที่ 27 พ.ค.
4. กิจกรรม KM ของสถาบันฯ ซึ่งเดิมกำหนดจัด 20-21 พ.ค. ยังไม่ได้กำหนดวันจัด คาดว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพ.ค. ต่อด้วยเปิดเทอมใหม่ คงจะสนุกสนานกันน่าดูชม..ร่วมด้วยช่วยกัน ความสามัคคีเท่านั้นจะนำพาเราทำงานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี..นะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดชั้น

แจ้งงานบริการสารนิเทศ ทุกห้องสมุด โปรดทราบ !!!! 
เนื่องจากมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดชั้น เรียบร้อยแล้ว
และได้ข่าวมาว่า กรรมการจะดำเนินการสุ่มตรวจระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2553 นี้ค่ะ
ผู้ประสานงานงานบริการสารนิเทศ  ฝากแจ้งให้ทุกห้องสมุดเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการตรวจดังกล่าวค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เชิญร่วมพิจารณาและให้คำแนะนำ Model การประกันคุณภาพ

ที่มาที่ไป
จากการตรวจประกันคุณภาพฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้คำแนะนำในการปรับตัวบ่งชี้ในส่วนที่สำนักจัดทำขึ้นตาม Model CL-QA 1.51 ซึ่งแต่เดิมเราใส่เข้าไปเป็นตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพจำนวน ๔ ตัวบ่งชี้นั้น ให้เหลือเพียงตัวบ่งชี้เดียว โดยทำการประเมินผลตัวบ่งชี้ต่างๆ ในส่วนที่สำนักจัดทำขึ้น (จำนวน ๓๘ ตัวบ่งชี้) ก่อนแล้วนำผลสรุปมาใส่เป็นตัวบ่งชี้เดียวของการประกันคุณภาพ
ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักได้ประชุมปรึกษาหารือกันและได้ข้อสรุปว่าจะปรับตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้เสนอแนะไว้ จึงเป็นที่มาของการสร้างตัวแบบ (Model) สำหรับการประกันคุณภาพขึ้นมาใหม่ครับ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »